Balans per 31 december 2019: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2019

primo

2019

ultimo

2018

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

13.526

13.957

13.957

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.526

13.957

13.957

Materiële vaste activa

342.467

344.784

344.784

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

9.006

8.670

8.670

Investeringen met een economisch nut

195.526

201.773

201.773

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

98.653

95.548

95.548

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

39.281

38.793

38.793

Financiële vaste activa

3.190

3.416

3.416

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

0

Overige langlopende leningen u/g

1.232

1.458

1.458

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

18

TOTAAL VASTE ACTIVA

359.184

362.157

362.157

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

19.474

18.206

18.206

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

19.468

18.196

18.196

Gereed product en handelsgoederen

6

10

10

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

32.398

25.964

25.964

Vorderingen op openbare lichamen

14.494

18.501

18.501

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

199

199

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

1.142

909

909

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

10.000

0

0

Overige vorderingen

6.762

6.355

6.355

Liquide middelen

18

26

26

Kassaldi

18

26

26

Banksaldi

0

0

0

Overlopende activa

6.135

16.682

16.682

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

405

155

287

- overige Nederlandse overheidslichamen

0

132

0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

5.730

16.395

16.395

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

58.025

60.878

60.878

TOTAAL GENERAAL

417.209

423.035

423.035