Taakvelden

Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving hoofdtaakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2019 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

3.223

3.522

3.461

3.891

4.823

-932

0.10 Mutaties reserves

8

6.959

4.680

4.000

6.676

6.676

-

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

8

8.446

17.649

1.614

750

8.951

-8.201

0.2 Burgerzaken

7

2.275

2.193

2.000

1.995

2.041

-46

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

5.331

5.147

6.186

6.277

6.438

-161

0.4 Overhead

7

22.467

21.717

21.998

22.551

23.221

-669

0.5 Treasury

8

-1.134

-1.180

-1.674

-1.908

-1.755

-154

0.61 OZB woningen

8

603

590

671

577

610

-33

0.62 OZB niet-woningen

8

280

265

303

174

179

-6

0.63 Parkeerbelasting

8

145

157

166

180

188

-9

0.64 Belastingen overig

8

86

71

85

85

83

2

0.8 Overige baten en lasten

8

2.013

1.808

1.247

940

1.107

-166

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

-

-

-

-

40

-40

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

4.581

4.689

4.636

4.637

4.631

6

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

4.430

4.565

4.321

5.169

5.068

101

2.1 Verkeer en vervoer

3

14.422

15.075

14.440

15.082

14.957

125

2.2 Parkeren

3

1.173

1.091

1.006

1.222

1.149

72

2.3 Recreatieve havens

5

42

234

261

258

255

2

2.4 Economische havens en waterwegen

1

1.105

868

767

674

749

-75

2.5 Openbaar vervoer

3

136

128

126

127

127

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

512

1.990

716

784

239

545

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

1.436

1.289

125

172

189

-18

3.4 Economische promotie

1

873

1.117

2.368

2.309

2.304

5

4.2 Onderwijshuisvesting

1

7.919

9.262

7.054

8.060

8.084

-24

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

6.942

6.797

7.419

7.891

7.554

337

5.1 Sportbeleid en activering

5

5.453

5.614

6.110

6.002

6.649

-647

5.2 Sportaccommodaties

5

2.806

2.702

2.798

2.688

2.702

-15

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

3.822

3.650

3.891

3.777

3.705

72

5.4 Musea

5

2.177

2.091

2.143

2.142

2.134

7

5.5 Cultureel erfgoed

5

132

232

229

175

328

-153

5.6 Media

5

1.831

1.818

1.841

1.850

1.858

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

3.778

4.430

4.477

5.444

4.972

472

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

5.255

7.216

7.538

8.863

8.004

859

6.2 Wijkteams

4

5.025

6.302

6.423

6.387

6.327

61

6.3 Inkomensregelingen

4

32.110

32.426

31.953

30.897

31.495

-599

6.4 Begeleide participatie

4

10.850

10.955

11.001

11.179

11.056

123

6.5 Arbeidsparticipatie

4

4.088

3.223

3.009

3.901

4.077

-176

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.229

2.408

2.925

2.846

2.782

63

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

11.036

10.343

12.481

13.118

13.848

-730

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

17.078

16.268

15.592

19.365

21.559

-2.194

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

17.819

18.543

20.372

19.181

18.061

1.121

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

3.652

4.688

2.326

3.877

3.175

702

7.1 Volksgezondheid

4

4.193

2.489

2.487

2.605

2.537

68

7.2 Riolering

2

12.709

13.109

14.677

14.102

13.883

220

7.3 Afval

2

8.386

8.391

7.635

8.345

8.784

-438

7.4 Milieubeheer

2

1.665

1.645

2.143

2.143

2.102

41

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

3

24

41

31

31

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

1.569

1.585

2.113

2.269

1.932

337

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

7.670

12.433

10.428

11.221

13.039

-1.819

8.3 Wonen en bouwen

3

3.703

5.263

2.620

4.947

4.539

409

Subtotaal lasten

263.302

281.574

260.550

275.925

287.487

-11.562

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)

Progr.

Rekening 2017

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

7

-60

-61

-61

-263

-310

48

0.10 Mutaties reserves

8

-7.058

-12.713

-4.197

-8.156

-8.124

-32

0.2 Burgerzaken

7

-1.554

-1.437

-899

-896

-1.109

213

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-4.370

-5.825

-4.301

-5.098

-5.043

-54

0.4 Overhead

7

-3.968

-2.808

-2.261

-2.451

-2.819

368

0.5 Treasury

8

-1.069

-1.233

-256

-316

-350

34

0.61 OZB woningen

8

-8.558

-7.441

-7.349

-7.349

-7.160

-190

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.057

-7.186

-7.159

-7.159

-7.751

592

0.63 Parkeerbelasting

8

-3.694

-3.999

-3.735

-3.904

-4.142

238

0.64 Belastingen overig

8

-2.420

-2.426

-2.556

-2.546

-2.533

-13

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

8

-144.091

-148.535

-153.125

-158.118

-159.696

1.578

0.8 Overige baten en lasten

8

-1.437

-1.267

-623

-623

-891

267

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-20

-37

-46

-46

-33

-13

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-389

-140

-118

-196

-151

-45

2.1 Verkeer en vervoer

3

-648

-2.089

-160

-436

-836

400

2.2 Parkeren

3

-28

-

-10

-10

-

-10

2.3 Recreatieve havens

5

-105

-97

-104

-104

-111

8

2.4 Economische havens en waterwegen

1

-

-1

-1

-1

-

-1

2.5 Openbaar vervoer

1

-

-

-

-

-

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-243

-330

-667

-734

-1.071

337

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-155

-160

-153

-152

-138

-14

3.4 Economische promotie

1

-464

-547

-487

-402

-637

236

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-339

-319

-200

-332

-880

549

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5

-5.324

-5.365

-5.342

-5.799

-5.751

-48

5.1 Sportbeleid en activering

5

-

-

-

-

-544

544

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.419

-2.410

-2.524

-2.491

-2.440

-51

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-14

-1

-

-

-3

3

5.4 Musea

5

-

-

-

-

-

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

-114

-581

-100

-100

-323

223

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-304

-657

-88

-785

-1.057

272

6.2 Wijkteams

4

-32

-

-

-

-

-

6.3 Inkomensregelingen

4

-24.127

-24.990

-24.507

-25.508

-26.078

570

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-472

-387

-

-190

-296

106

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-1.838

-867

-1.082

-412

-619

206

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-771

-890

-

-890

-895

5

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-1.183

-1.726

-98

-170

-170

-

7.2 Riolering

2

-14.209

-15.655

-16.483

-16.481

-17.494

1.013

7.3 Afval

2

-11.034

-11.106

-9.806

-9.734

-9.485

-248

7.4 Milieubeheer

2

-

-49

-

-

-66

66

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-174

-170

-1

-120

-150

30

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3

-11.135

-14.523

-10.428

-11.171

-14.457

3.287

8.3 Wonen en bouwen

3

-2.423

-3.548

-1.622

-2.784

-3.876

1.092

Subtotaal baten

-263.302

-281.574

-260.550

-275.925

-287.487

11.562

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2019. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma (bedragen * € 1.000)

Taakveld

Baten

Lasten

Totaal

01 Economie, werk en onderwijs

2.4 Economische havens en waterwegen

-

749

749

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.071

239

-832

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-138

189

51

3.4 Economische promotie

-637

2.304

1.667

4.2 Onderwijshuisvesting

-880

8.084

7.204

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.751

7.554

1.803

Totaal 01 Economie, werk en onderwijs

-8.477

19.119

10.642

02 Energie en klimaat

7.2 Riolering

-17.494

13.883

-3.611

7.3 Afval

-9.485

8.784

-702

7.4 Milieubeheer

-66

2.102

2.036

Totaal 02 Energie en klimaat

-27.045

24.768

-2.277

03 Wonen en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.043

6.438

1.395

2.1 Verkeer en vervoer

-836

14.957

14.122

2.2 Parkeren

-

1.149

1.149

2.5 Openbaar vervoer

127

127

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-323

4.972

4.649

8.1 Ruimtelijke ordening

-150

1.932

1.782

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

-14.457

13.039

-1.418

8.3 Wonen en bouwen

-3.876

4.539

663

Totaal 03 Wonen en leefomgeving

-24.684

47.153

22.469

04 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.057

8.004

6.947

6.2 Wijkteams

6.327

6.327

6.3 Inkomensregelingen

-26.078

31.495

5.418

6.4 Begeleide participatie

11.056

11.056

6.5 Arbeidsparticipatie

-296

4.077

3.781

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.782

2.782

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-619

13.848

13.229

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

21.559

21.559

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-895

18.061

17.165

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-170

3.175

3.005

7.1 Volksgezondheid

2.537

2.537

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

31

31

Totaal 04 Sociaal domein

-29.115

122.951

93.836

05 Cultuur, sport en recreatie

2.3 Recreatieve havens

-111

255

144

5.1 Sportbeleid en activering

-544

6.649

6.105

5.2 Sportaccommodaties

-2.440

2.702

263

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

-3

3.705

3.702

5.4 Musea

2.134

2.134

5.5 Cultureel erfgoed

0

328

328

5.6 Media

1.858

1.858

Totaal 05 Cultuur, sport en recreatie

-3.098

17.632

14.534

06 Leefbaarheid en veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-33

4.631

4.598

1.2 Openbare orde en veiligheid

-151

5.068

4.917

Totaal 06 Leefbaarheid en veiligheid

-184

9.699

9.515

07 Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

-310

4.823

4.512

0.2 Burgerzaken

-1.109

2.041

932

0.4 Overhead

-2.819

23.221

20.402

Totaal 07 Bestuur en organisatie

-4.239

30.085

25.846

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-8.124

6.676

-1.448

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

-

-

0.5 Treasury

-350

-1.755

-2.104

0.61 OZB woningen

-7.160

610

-6.549

0.62 OZB niet-woningen

-7.751

179

-7.571

0.63 Parkeerbelasting

-4.142

188

-3.953

0.64 Belastingen overig

-2.533

83

-2.450

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-159.696

-159.696

0.8 Overige baten en lasten

-891

1.107

216

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

40

40

Totaal 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-190.646

7.130

-183.517

Eindtotaal

-287.487

278.536

-8.951