Wonen en leefomgeving

Lasten in €

47.153

Baten in €

24.684

Percentage van totale uitgaven

17%

Waar staat het programma voor?

Hoe blijft Gouda bereikbaar? Hoe komen de juiste woningen op de juiste plek? Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe blijven we gemengde woonwijken houden, waar inwoners een breed woonaanbod kunnen vinden voor elk wat wils? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Leefomgeving en Wonen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Versnelling woningbouw Gouda

In gesprek met marktpartijen, woningcorporaties en omwonenden is voor de Spoorzone een ontwerp Ontwikkelperspectief opgesteld. Voor diverse locaties in de Spoorzone zijn overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Voor de uitvoering van dit programma is een interne programmamanager aangesteld, die de samenhang tussen de verschillende bouwinitiatieven en ontwikkelingen van de gemeentelijke bouwlocaties bewaakt. Om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken is een samenwerking aangegaan met de provincie Zuid-Holland.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

In 2019 is een ontwerp Verkeerscirculatieplan met een bijbehorend maatregelpakket opgesteld. Dit plan wordt in de loop van 2020 opnieuw aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het college heeft een no-regret maatregelenpakket opgesteld; maatregelen die los van de effecten van een verkeerscirculatieplan kunnen worden uitgevoerd.

Op vier locaties zijn maatregelen getroffen om verkeerssituaties te verbeteren. Voor nog eens tien projecten zijn voorbereidingen getroffen.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle infrabeheer taken (exclusief afval en straatreiniging) weer onder aansturing van de gemeente geplaatst. Het beheerplan Groot onderhoud en vervanging is geactualiseerd. Hiermee zijn de lange termijnkosten en financieringsbehoefte voor de eerstvolgende 8 jaar in beeld gebracht. Ook zijn de eerste stappen gezet om een duurzamere openbare ruimte te realiseren. In enkele interne bijeenkomsten is informatie gedeeld over duurzaamheid, duurzame inkoop en duurzame innovaties.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2019 zijn afspraken gemaakt over extra sociale huurwoningen.
152
Het aantal speelplekken is met 1 toegenomen naar 152.
=B
De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte is op niveau B (CROW) gebleven.