Balans per 31 december 2019: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2019

primo

2019

ultimo

2018

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

71.266

63.763

63.763

Algemene reserve

29.283

22.777

29.367

Bestemmingsreserves

33.032

23.337

16.747

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

8.951

17.649

17.649

Voorzieningen

35.446

29.698

29.698

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.753

6.856

6.856

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

9.357

8.986

8.986

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

18.336

13.857

13.857

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

248.499

262.668

262.543

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

248.333

262.512

262.512

- overige binnenlandse sectoren

27

31

31

- waarborgsommen

140

125

0

TOTAAL VASTE PASSIVA

355.211

356.130

356.005

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

44.011

47.403

45.648

Kasgeldleningen

30.000

28.000

28.000

Banksaldi

356

1.880

0

Overige schulden

13.654

17.523

17.648

Liquide middelen

0

0

1.880

Banksaldi

0

0

1.880

Overlopende passiva

17.987

19.502

19.502

Nog te betalen bedragen

15.908

17.448

17.448

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

0

95

95

- Rijk

1.316

1.004

1.004

- Overige Nederlandse overheidslichamen

480

788

788

Overige vooruit ontvangen bedragen

282

167

167

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

61.997

66.905

67.030

TOTAAL GENERAAL

417.209

423.035

423.035

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

30.567

27.674

25.470