Economie, werk en onderwijs

Lasten in €

19.119

Baten in €

8.477

Percentage van totale uitgaven

7%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat heeft Gouda bereikt?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie

Gouda stimuleerde het onderwijs opdat het aanbod van opleidingen aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. Dit kwam tot uiting via het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology. Het project werd in 2019 verlengd. Daarnaast moedigde Gouda innovatie in Triple Helix-verband aan door een regionale innovatieprojectenagenda voor te bereiden. Tevens stelde Gouda een 'Bidbook Campus Gouda' op.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Gouda werkte aan een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid door in te zetten op preventie en een effectieve aanpak van de bestrijding jeugdwerkloosheid. Doel: een daling van de jeugdwerkloosheid in de periode 2019-2022 met 100 jongeren. Resultaat in 2019 (tot 1/9): daling met 67 jongeren.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. Met Gouda Onderneemt is een economische agenda 2018-2020 opgesteld, met maatregelen die het vestigingsklimaat versterken. Samen werd deze agenda uitgevoerd. Hierover wordt in dit programma en elders in de jaarrekening gerapporteerd.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Er is een Sterk Techniek Plan opgesteld, het Onderwijsachterstandenbeleid is herijkt en de uitbreiding van Voorschoolse Educatie naar 16 uur is voorbereid. Tevens is de schooluitval tegengegaan.

Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met toekomstbestendige schoolgebouwen

Gouda werkte aan kostenefficiënte onderwijshuisvesting met duurzame- en toekomstbestendige schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de strategische uitvoeringskaders voor het Integraal Huisvestingsplan.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

2 %*
Streefwaarde 2019:
afname aantal voortijdige schoolverlaters tot 1,75% (= 100 jongeren)
* dus lichte stijging
32*
Streefwaarde periode
2019-2022: afname jeugdwerkloosheid
met 100 jongeren
* tot 1/10/2019
T8*
Streefwaarde 2019:
leegstand kantoren buiten top 10 'gemeenten met hoogste leegstand'
* medio 2018