Besluit bij Jaarstukken 2019

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

voorstelnummer 3997

onderwerp

Jaarstukken 2019

de raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2020

gelet op titel IV van de Gemeentewet

besluit:

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;

2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019, zijnde € 8.950.882 positief, vast te stellen en over te gaan de volgende resultaatbestemming:
a. € 800.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens;
b. € 600.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
c. € 280.000 toe te voegen aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
d. € 32.500 te onttrekken aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
e. € 119.000 toe te voegen aan de reserve Groenfonds;
f. € 93.000 te onttrekken aan de reserve Groenfonds:
g. € 538.300 toe te voegen aan de reserve Wijkontwikkeling;
h. € 1.154.693 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
i. € 1.750.000 te onttrekken aan de reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
j. € 6.678 te onttrekken aan de reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen;
k. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 7.341.067, toe te voegen aan de algemene reserve.

3. De volgende reserves op te heffen:
a. de reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
b. de reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen.

4. De einddatum te wijzigen van de in hoofdstuk 10.1.3 van de jaarstukken 2019 opgenomen kredieten, waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2020.

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter