Energie en klimaat

Lasten in €

24.768

Baten in €

27.045

Percentage van totale uitgaven

9%

Waar staat het programma voor?

De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In aanvulling hierop wordt 2040 als streefdatum vastgesteld voor een gasvrije stad. Om dit te realiseren is een grootschalige energietransitie nodig, met als doel om volledige over te gaan van de huidige milieubelastende energiebron naar een volledig duurzame en voor iedereen betaalbare energievoorziening. Op het gebied van klimaatadaptatie, bodemproblematiek, groen en water wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad met droge voeten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat heeft Gouda bereikt?

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen 

In samenwerking met partners in de stad is een begin gemaakt met de Transitievisie Warmte. Deze geeft in 2021 de volgorde aan waarin buurten/ wijken aardgasvrij worden gemaakt. In 2019 zijn de eerste contouren van een afwegingskader hiervoor geschetst. Ook is in 2019 het verduurzamingsprogramma voor gemeentelijk vastgoed gestart. Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van het strategisch kader voor onderwijshuisvesting.

Klimaatadaptatie: water en groen 

In 2019 zijn het rioleringsplan, de structuurvisie groen en de klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Bij rioleringsprojecten worden klimaat- en groenopgaven zoveel mogelijk meegekoppeld. Grote bouwplannen moeten verplicht (openbaar) groen realiseren. Vanuit het Groenfonds wordt groenaanleg in de zes minst groene wijken mogelijk gemaakt.

Bodemdaling 

In een intensief participatietraject zijn de (on)mogelijkheden besproken van de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Rondom rioleringsprojecten wordt uitgebreid gecommuniceerd over grondwater en funderingsvraagstukken. Met de rijksoverheid is een regiodeal gesloten, met als inzet een kenniscentrum bodemdaling in de stad.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

105
Huishoudelijk restafval in kg per inwoner in 2019; dit was 199 in 2016; streefwaarde is 100 in 2020
24.5
Toename van het aantal m2 * 1.000 openbaar groen; streefwaarde is 2.030.300 m2; eind 2019 is er 2.054.789 m2 groen
13.4
Afname CO2-uitstoot:
308.000 ton in 2017 t.o.v. 321.400 ton in 2016