Sociaal domein

Lasten in €

122.951

Baten in €

29.115

Percentage van totale uitgaven

44%

Waar staat het programma voor?

Het programma sociaal domein is een breed programma dat het gehele sociaal domein omvat. Onderwerpen als zorg, welzijn, jeugd, werk, inkomen, preventie, armoedebeleid en schuldhulpverlening maken onderdeel uit van dit programma. Vanuit het programma sociaal domein zijn er belangrijke verbindingen met programma 1 economie, werk en onderwijs; programma 3 omgeving, bouwen en wonen en mobiliteit, programma 5 cultuur, sport en recreatie en programma 6 leefbaarheid en veiligheid. In het sociaal domein wordt samengewerkt met de regiogemeenten. Uitgangspunt hierbij is lokaal waar passend bij de schaalgrootte en regionaal als dit meerwaarde oplevert.

Wat heeft Gouda bereikt?

Via het sociaal team 0-100+ is er meer hulpverlening mogelijk dichtbij huis en zonder beschikking, waaronder basis GGZ zorg voor jeugdigen. Er worden meer oplossingen geboden en gevonden met behulp van eigen netwerk, vrijwilligers, voorliggende voorzieningen.

Om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten opgroeien is er gestart met het Team Inverbinding. Het team biedt intensieve integrale zorg thuis en is een samenwerking van 5 jeugdhulpaanbieders om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. In het project Scheiden zonder schade is via een handreiking voor sociaal teams helder gemaakt welke mogelijkheden er zijn, waardoor er sneller oplossingen worden geboden. gemaakt en analyse uitgevoerd naar aanbod voor gezinnen.

Met de Voor-elkaar-pas kunnen ouderen onder begeleiding met de bus reizen als aanvulling op het collectief vervoer en er is een start gemaakt met het Automaatje. Hierdoor zijn ouderen langer zelfredzaam en wordt eenzaamheid tegen gegaan.

Er is een convenant getekend voor de Goudse standaard voor schuldhulp door 29 partners en er is gestart met ervaringsdeskundigen bij schuldhulpverlening. Daarnaast maakten veel kinderen gebruik van het kindpakket.

Er zijn 6% minder uitkeringen en 382 bijstandsgerechtigden vonden werk.

In 2019 zijn de (bezuinigings)maatregelen van de bestuursopdracht uitgevoerd. Het doel is om binnen de financiële kaders invulling te geven aan de ambities. Ondanks de realisatie van deze bezuinigingsopdracht is in 2019 toch een tekort van circa € 3 miljoen ontstaan op het budget van (ZIN) jeugd en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij de Wmo is een negatief effect merkbaar door de invoering van het abonnementstarief.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

177
Afname aantal langdurig bijstandsgerechtigden met 177
Toename i.p.v. afname aantal jongeren met jeugdreclassering en jeugdbescherming.
90%
Doorlooptijd afgifte beschikking jeugd en Wmo: binnen 8 weken