Resultaatbestemming

De jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo van € 8.951.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. € 800.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens;
b. € 600.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
c. € 280.000 toe te voegen aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
d. € 32.000 te onttrekken aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
e. € 119.000 toe te voegen aan de reserve Groenfonds;
f. € 93.000 te onttrekken aan de reserve Groenfonds:
g. € 538.000 toe te voegen aan de reserve Wijkontwikkeling;
h. € 1.155.000 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
i. € 1.750.000 te onttrekken aan de reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
j. € 7.000 te onttrekken aan de reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen;
k. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 7.341.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Toelichting

Nieuwe reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens

Het project Middenwillens (totaal circa 250 woningen) is in 2019 opgeleverd. De grondexploitatie bij dit project is administratief afgesloten. In 2020 worden de laatste werkzaamheden nog uitgevoerd (hoofdzakelijk werkzaamheden in het kader van nooddeuren / brandweerbruggen). Voor deze werkzaamheden wordt een nazorgbudget gevormd. Bij het raadsbesluit over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2020 heeft de raad ingestemd om hiervoor een aparte reserve te vormen.

Reserve Versnellen woningbouw en transformatie

Een woningcorporatie heeft in het project Spoorzone een grondbod uitgebracht, gebaseerd op de grondprijzenbrief. Vanwege de grote behoefte aan extra huurwoningen vraagt de woningcorporatie een bijdrage uit de Versnelling woningbouw. Door deze financiële bijdrage kan de woningcorporatie het project realiseren (en de grond afnemen). Bij het raadsbesluit over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2020 heeft de raad ingestemd met de toevoeging van dit bedrag aan deze reserve.

Reserve Zuidelijk stationsgebied - toevoeging

In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project Zuidelijk Stationsgebied, dat bestaat uit het realiseren van een grote fietsenstalling, vernieuwing van het busstation en opwaardering van de Vredebest en omgeving. De kosten hiervan worden afgedekt via subsidies en een gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is een reserve Zuidelijk Stationsgebied gevormd.

De gemeenteraad heeft op 30 september 2015 een geamendeerd besluit genomen, waarbij alle voordelen die ontstaan binnen de grondexploitatie Spoorzone worden toegevoegd aan de reserve Zuidelijk Stationsgebied. Bij het raadsbesluit over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2020 heeft de raad ingestemd met de toevoeging van dit bedrag aan deze reserve.

Reserve Zuidelijk stationsgebied - onttrekking

In 2019 hebben ten behoeve van het project Zuidelijk Stationsgebied meer uitgaven plaatsgevonden, dan er in 2019 was begroot. Voorgesteld wordt om deze bedragen alsnog aan deze reserve te onttrekken.

Reserve Groenfonds - toevoeging

Voorgesteld wordt om de opbrengst uit de verkoop grond achter Bodegraafsestraatweg en Bunderhof II aan de reserve Groenfonds toe te voegen.

Reserve Groenfonds – onttrekking

In 2019 is € 93.000 ten laste van de exploitatie gebracht voor onderwerpen en activiteiten waarvoor de reserve Groenfonds is ingesteld. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog ten laste van deze reserve te brengen.

Reserve Wijkontwikkeling

In 2019 zijn in het kader van de Wijkontwikkeling meer inkomsten ontvangen, dan er in 2019 was begroot. Voorgesteld wordt om dit bedrag alsnog aan deze reserve toe te voegen.

Reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Op basis van verplichtingen naar de regiogemeenten en een bestendige gedragslijn worden de overschotten op de budgetten voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen beschikbaar gehouden in een daartoe gevormde reserve.

Reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het BBV werden de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in 2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA). In de afgelopen jaren had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de overgangsbepaling diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019 geleid tot een afwaardering. Voorgesteld wordt om de reserve die hiervoor in het verleden is gevormd volledig in te zetten, en op te heffen.

Reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

De reserve heeft in de voorbije jaren zijn nut bewezen. Het resterende saldo kan worden toegevoegd aan de algemene reserve waarna de reserve bestemmingsplan kan worden opgeheven.