Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

Onderstaand overzicht is afwijkend dan hoe dit overzicht in de begroting 2019 werd gepresenteerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het overzicht enigszins aangepast, conform het advies van de provincie Zuid Holland. In het overzicht worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2019 is gebleken. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in het vorige onderdeel van dit hoofdstuk.

Incidentele baten (bedragen * € 1.000)

Baten

Geraamd

Werkelijk

Programma 1

Vrijval voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen

-

-557

Grondexploitaties (bedrijventerreinen)

-667

-189

Programma 3

Speelplekken (dekking AR)

-

-420

Verbetering groen (dekking AR)

-

-48

Versnelling verbreding A20 (dekking res cofin proj)

-50

-

Verkoop weeshuiscomplex

-

-545

Programma 4

Jeugdbeschermingstafel

-98

-

Impulsregeling (dekking AR)

-50

-

Maatwerk Jeugd (dekking res SD)

-2.160

-2.160

Jongerenwerk

-30

-

Programma 5

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

-10.428

-13.121

Gouda 750 jaar stadsrechten (dekking AR)

-

-

Sportimpuls (dekking AR)

-

-45

Programma 6

Thematisch werken

-70

-

Bestrijding jihadisme

-50

-

Onttrekking reserve Niet gesprongen explosieven

-1.000

-1.000

Programma 7

Contractmanagement MH

-741

-

Totaal incidentele exploitatiebaten

-11.417

-18.085

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

-3.260

-8.053

Totaal incidentele baten

-14.677

-26.138

Incidentele lasten (bedragen * € 1.000)

Lasten

Geraamd

Werkelijk

Programma 1

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.100

Gouda Onderneemt - ondersteuning

50

-

Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

60

-

Grondexploitaties (bedrijventerreinen)

667

189

Programma 3

Bijdrage aan reserve versnelling woningbouwbouw en (gebieds)transformatie

660

2.100

Speelplekken

-

-

Verbetering Groen

-

48

Omgevingswet

500

225

Onderzoeksmiddelen Wijkontwikkeling

-

-

Programma 4

Preventie en veiligheid Preventie (PIT)

165

-

Maatwerk jeugd

2.160

2.160

Jeugdbeschermingstafel

98

-

Jongerenwerk

30

30

Subsidiering jeugdbeleid

142

-

Programma 5

Sportimpuls

-

45

Restauraties monumenten

-

-

Gouda 750 jaar stadsrechten

-

-

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

10.428

13.139

Programma 6

Thematisch werken

70

75

Bestrijding jihadisme

50

-

Intensivering aanpak woninginbraken

50

75

Ondermijning

116

78

Impulsbudget leefbaarheid en veiligheid

60

-

Programma 7

Contractmanagement MH

741

-

Totaal incidentele exploitatielasten

15.820

18.164

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

660

21.534

Totaal incidentele lasten

16.480

39.698

Staat van structurele reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Structurele onttrekking op programmaniveau

Structurele reserveonttrekking

-

-71

Totaal structurele onttrekkingen reserves

-

-71

Staat van structurele reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Structurele toevoeging op programmaniveau

Structurele reservetoevoeging

-

2.791

Totaal structurele toevoegingen reserves

-

2.791

Structureel saldo jaarrekening

Totaal baten en lasten (bedragen * € 1.000) incl mutaties reserves

Geraamd

Werkelijk

Totaal baten

-256.346

-287.487

Totaal lasten

254.929

278.536

TOTAAL gerealiseerd resultaat

-1.417

-8.951

waarvan Incidentele exploitatie baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Totaal incidentele exploitatie baten

-14.677

-18.085

Totaal incidentele exploitatie lasten

16.480

18.164

TOTAAL

1.803

79

structurele baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Geraamd

Werkelijk

Totaal structurele baten

-241.669

-269.402

Totaal structurele lasten

238.449

260.372

TOTAAL

-3.220

-9.030

Mutaties reserves (incidenteel)

Onttrekkingen reserves

-4.197

-8.053

Toevoegingen reserves

4.000

21.534

Saldo reserves

-197

13.481

Structureel saldo jaarrekening

-3.417

-22.511