Bestuur en organisatie

Lasten in €

30.085

Baten in €

4.239

Percentage van totale uitgaven

11%

Waar staat het programma voor?

De gemeente Gouda staat met twee benen in de stad, werkt volop samen met bewoners en biedt initiatieven de ruimte. Het is hierbij belangrijk dat iedereen onderdeel is van de stad, in al zijn diversiteit. Daarom wordt actief gewerkt aan het stimuleren van bewonersinitiatieven en (burger-)participatie en is er aandacht voor diversiteit, integratie en burgerschap. Naast de samenwerking met de inwoners van de stad, behartigt Gouda haar belangen ook samen met de omliggende regio. Zowel met de gemeenten die direct om Gouda heen liggen als de ''collega'' steden Alphen aan den Rijn en Woerden is er op vele vlakken sprake van een constructieve samenwerking die al veel resultaat heeft opgeleverd.

Wat heeft Gouda bereikt?

Ruimte voor initiatieven

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte.

De wijkteams hebben een extra budget van € 20.000 besteed aan projecten op het gebied van groen, leefbaarheid en energietransitie.

Diversiteit, integratie en burgerschap

In 2019 is de Uitvoeringsagenda SamenLeven vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda is de aanleiding geweest voor nieuwe initiatieven uit de stad. Ook is in januari de Charter Diversiteit ondertekend.

In november is er een Bruispunt Gouda georganiseerd door Gouda Bruist over ''Allemaal Gouwenaars'' en de vele initiatieven in de stad die werken aan de inclusieve samenleving.

Regionale samenwerking

In 2019 is gezamenlijk met de regio gewerkt aan de woonopgave en het verkeers- en vervoersplan. In november is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart gesloten. Dit is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden en met inbreng van het Platform Slappe Bodem. Het Rijk stelt hiermee 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bodemdaling, de partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

€ 210
In 2019 heeft Goudapot 210.000 euro uitgekeerd aan initiatiefnemers
160
In 2019 daalde het aantal statushouders met een uitkering tot 160
4
Raadsbrede samenwerking op 4 onderwerpen