Overzicht van baten en lasten

Aanvankelijk was het saldo van de begroting 2019, zoals door de raad vastgesteld in het najaar van 2018, € 1.614.000 positief. In de loop van het jaar heeft de raad twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Na de 2e begrotingswijziging 2019 bedroeg het verwachte resultaat € 750.000. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2019 met een voordelig resultaat van
€ 8.951.000. Zie de navolgende overzichten.

Van elk programma en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten, de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo bij een programma in de kolom "Jaarrekening 2019" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gevolg is ook dat het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van

- € 7.503.000 positief is.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01. Economie, werk en onderwijs

Lasten

18.451

19.890

19.119

771

V

Baten

-6.847

-7.420

-8.477

1.057

V

Saldo

11.604

12.470

10.642

1.828

V

02. Energie en klimaat

Lasten

24.453

24.590

24.768

-178

N

Baten

-26.289

-26.214

-27.045

831

V

Saldo

-1.836

-1.624

-2.277

653

V

03. Wonen en leefomgeving

Lasten

41.380

46.588

47.153

-565

N

Baten

-16.622

-19.719

-24.684

4.966

V

Saldo

24.758

26.869

22.469

4.401

V

04. Sociaal domein

Lasten

116.148

122.250

122.951

-701

N

Baten

-25.775

-27.955

-29.115

1.160

V

Saldo

90.373

94.295

93.836

459

V

05. Cultuur, sport en recreatie

Lasten

17.275

16.891

17.632

-741

N

Baten

-2.628

-2.594

-3.098

504

V

Saldo

14.647

14.296

14.534

-238

N

06. Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

8.957

9.806

9.699

107

V

Baten

-163

-242

-184

-58

N

Saldo

8.794

9.564

9.515

49

V

07. Bestuur en organisatie

Lasten

27.467

28.437

30.085

-1.648

N

Baten

-3.221

-3.610

-4.239

629

V

Saldo

24.246

24.827

25.846

-1.019

N

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

798

48

453

-405

N

Baten

-174.801

-180.016

-182.521

2.506

V

Saldo

-174.003

-179.967

-182.068

2.101

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Lasten

254.929

268.500

271.860

-3.360

N

Baten

-256.346

-267.770

-279.363

11.593

V

Saldo

-1.417

730

-7.503

8.233

V

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de baten danwel onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Storting in reserves P 01

Lasten

0

0

0

0

-

Storting in reserves P 02

Lasten

0

0

0

0

-

Storting in reserves P 03

Lasten

3.443

5.003

5.003

0

-

Storting in reserves P 04

Lasten

0

1.000

1.000

0

-

Storting in reserves P 05

Lasten

0

54

54

0

-

Storting in reserves P 06

Lasten

0

0

0

0

-

Storting in reserves P 07

Lasten

557

620

620

0

-

Storting reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

0

0

0

0

-

Totaal toevoeging reserves

Totaal

4.000

6.676

6.676

0

-

Onttrekking reserves P 01

Baten

-29

-79

-79

0

-

Onttrekking reserves P 02

Baten

0

0

0

0

-

Onttrekking reserves P 03

Baten

-90

-2.156

-2.124

-32

N

Onttrekking reserves P 04

Baten

-2.210

-3.590

-3.590

0

-

Onttrekking reserves P 05

Baten

0

-146

-146

0

-

Onttrekking reserves P 06

Baten

-1.120

-1.178

-1.178

0

-

Onttrekking reserves P 07

Baten

-748

-891

-748

-143

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

0

-115

-259

143

V

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-4.197

-8.156

-8.124

-32

N

Gerealiseerd saldo mutaties reserves

Saldo

-197

-1.480

-1.448

-32

N

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 8.951.000 positief (in 2018 € 17.649.000 positief). De 2e begrotingswijziging 2019 sloot met een saldo van € 750.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 8.201.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

-1.417

730

-7.503

8.233

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-197

-1.480

-1.448

-32

N

Gerealiseerd resultaat

-1.614

-750

-8.951

8.201

V

Algemene dekkingsmiddelen

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkeringen
  • dividend
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe het volgende overzicht.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury lasten

-1.673

-1.908

-1.755

-154

0.5 Treasury baten

-256

-316

-350

34

Saldo

-1.929

-2.224

-2.104

-120

0.61 OZB woningen lasten

671

577

610

-33

0.61 OZB woningen baten

-7.349

-7.349

-7.160

-190

Saldo

-6.678

-6.772

-6.549

-223

0.62 OZB niet-woningen lasten

304

174

179

-6

0.62 OZB niet-woningen baten

-7.159

-7.159

-7.751

592

Saldo

-6.855

-6.985

-7.571

586

0.63 Parkeerbelasting lasten

166

180

188

-9

0.63 Parkeerbelasting baten

-3.735

-3.904

-4.142

238

Saldo

-3.569

-3.724

-3.953

230

0.64 Belastingen overig lasten

85

85

83

2

0.64 Belastingen overig baten

-2.556

-2.546

-2.533

-13

Saldo

-2.471

-2.461

-2.450

-11

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds baten

-153.124

-158.118

-159.696

1.578

Saldo

-153.125

-158.118

-159.696

1.578

0.8 Overige baten en lasten - lasten

1.248

940

1.107

-166

0.8 Overige baten en lasten - baten

-623

-623

-891

267

Saldo

624

317

216

101

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) lasten

0

0

40

-40

Saldo

0

0

40

-40

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Onvoorzien

lasten

151

0

0

0

-

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2019 besloten tot aframing van de post voor onvoorzien naar nihil.