Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2019 staat in het volgende overzicht.

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Stand na 1e BW 2019

Stand na 2e BW 2019

Jaarrekening 2019

Saldo begroting c.q. rekening

1.614

3.264

750

8.951

Op grond van de 2e begrotingswijziging 2019 bedroeg het verwachte rekeningresultaat € 750.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2019 bedraagt € 8.951.000 positief (2018: € 17.649.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

  • het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 7.503.000 positief;
  • per saldo is voor € 1.448.000 onttrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.

Programma

Taakveld

Afwijking (bedragen * € 1.000)

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

1.578

03 Wonen en leefomgeving

8.3 Wonen en bouwen

1.500

03 Wonen en leefomgeving

8.2 Grondexploitaties

1.468

02 Energie en klimaat

7.2 Riolering

1.233

04 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.132

04 Sociaal domein

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.126

03 Wonen en leefomgeving

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

882

04 Sociaal domein

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

702

03 Wonen en leefomgeving

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

695

01 Economie, werk en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

525

03 Wonen en leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

524

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.62 OZB niet-woningen

586

03 Wonen en leefomgeving

8.1 Ruimtelijke ordening

365

01 Economie, werk en onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

288

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.63 Parkeerbelasting

230

01 Economie, werk en onderwijs

3.4 Economische promotie

241

07 Bestuur en organisatie

0.2 Burgerzaken

167

04 Sociaal domein

6.4 Begeleide participatie

123

02 Energie en klimaat

7.4 Milieubeheer

107

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten

101

05 Cultuur, sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

-103

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-120

05 Cultuur, sport en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

-153

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.61 OZB woningen

-223

07 Bestuur en organisatie

0.4 Overhead

-301

07 Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

-884

04 Sociaal domein

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-523

02 Energie en klimaat

7.3 Afval

-687

03 Wonen en leefomgeving

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-215

04 Sociaal domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-2.194

Overig

Overig

31

Totaal afwijkingen ten opzichte van 2e begrotingswijziging 2019

8.201

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 8.951.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Tot en met de 2e begrotingswijziging 2019

€ 750

Structureel bij jaarrekening

€ 0

Incidenteel bij jaarrekening

€ 8.233

Lagere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2019)

- € 32

Totaal gerealiseerd resultaat

€ 8.951