Gebeurtenissen na balansdatum

Corona-pandemie

In 2020 is ook Nederland getroffen door de gevolgen van de Corona-pandemie. Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van gemeentelijke begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. De gemeente heeft wel al een zogenoemde impact-analyse uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, elders in deze jaarstukken. De organisatie loopt geen risico voor de continuïteit Het college bewaakt de liquiditeitspositie goed en neemt zo nodig maatregelen om de gemeentelijke taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.