WNT-verantwoording 2019 gemeente Gouda

De WNT is van toepassing op de gemeente Gouda. Het voor de gemeente Gouda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 gebaseerd op het algemeen maximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

Gegevens 2019

Naam (bedragen x € 1)

E.M. Branderhorst

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

122.565

94.008

Beloningen betaalbaar op termijn

19.910

16.267

Subtotaal

142.475

110.275

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

142.475

110.275

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2018

Naam (bedragen x € 1)

E.M. Branderhorst

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

120.738

91.454

Beloningen betaalbaar op termijn

18.258

14.779

Subtotaal

138.996

106.233

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Bezoldiging

138.996

106.233

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

Tabel 1e De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

Deze categorie is niet van toepassing bij de gemeente Gouda voor het kalenderjaar 2019.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.