Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2019

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

13.957

431

13.526

Totaal

13.957

0

0

0

431

13.526

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage op basis van de gewijzigde planvoering;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug.

In 2019 is op deze post in totaal € 431.000 afgeschreven.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2019

Boekwaarde 31-12-2019

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.670

9.006

Overige investeringen met een economisch nut

201.773

195.526

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

95.548

98.653

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

38.793

39.281

Totaal

344.784

342.467

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2019

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.670

384

48

9.006

Totaal

8.670

384

48

0

0

9.006

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

De aankoop van objecten aan de Dunantsingel en de Nieuwe Gouwe Oostzijde verklaren de investeringen van € 384.000 in de in erfpacht uitgegeven materiële vaste activa.

Diverse in erfpacht uitgegeven gronden aan de Bodegraafsestraatweg zijn in 2019 verkocht. In totaal gaat het om € 48.000 aan desinvesteringen.

Overige investeringen met economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afwaar-deringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

43.341

475

1.386

42.430

Woonruimten

89

8

81

Bedrijfsgebouwen

134.292

921

456

5.037

129.720

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.722

1.166

104

854

6.930

Vervoermiddelen

0

0

Machines, apparaten en installaties

7.729

1.346

20

976

8.079

Overige materiële vaste activa

9.600

468

10

1.772

8.286

Totaal

201.773

4.376

466

1.386

124

8.647

195.526

Gronden en terreinen

De grondexploitatie Middenwillens is in 2019 afgesloten. De twee kavels (€ 575.000) die in de toekomst nog zullen worden verkocht, zijn ondergebracht onder de materiële vaste activa.

Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) werden de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in 2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering gepresenteerd onder de materiële vaste activa. In de afgelopen jaren had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de overgangsbepaling in het BBV diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019 geleid tot een afwaardering van € 1.386.000.

Van de boekwaarde per 31 december 2019 is daarmee € 20.459.000 bestemd voor toekomstige gemeentelijke gebiedsontwikkeling.

Bedrijfsgebouwen

In 2019 zijn investeringen gedaan met betrekking tot de ontwikkeling van de tweede verdieping van de Chocoladefabriek (€ 77.000), aanpassing Lekkenburg (€ 447.000), sporthal De Tobbe (€ 341.000) en vernieuwbouw De Ark (€ 56.000).

De desinvesteringen betreffen de gevolgen van de verkoop van het Weeshuiscomplex en bedragen in totaal € 409.000. Daarnaast was er een desinvestering van in totaal € 47.000 wegens de sloop van het schoolgebouw aan de Oosthoef 7-9.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De grootste investering in 2019 betreft de ombouw van het hoofdveld van Olympia naar kunstgras (€ 735.000). Daarnaast is in deze categorie de aanleg van een betonplaat op de woonwagenstandplaats aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg opgenomen (€ 399.000).

In de categorie bijdragen van derden is een financiële bijdrage van € 104.000 van het ministerie van VWS voor sportstimulering verwerkt.

Machines, apparaten en installaties

De grootste investeringen in 2019 betreffen de zonnepanelen en zonnecollectoren op het Groenhovenbad (€ 307.000), aanpassing Lekkenburg (€ 607.000), aanpassingen aan parkeerautomaten € 217.000 en vervanging mobiele telefoons (€ 176.000). Voor de vervanging van mobiele telefoons is € 20.000 ontvangen wegens eigen bijdragen van het personeel.

Overige materiële vaste activa

De belangrijkste investering in 2019 betreft het Meerjaren Innovatie-, Vervangings- en Onderhoudsplan (MIVOP) voor in totaal € 450.000.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

92.219

6.587

12

3.292

95.502

Overige materiële vaste activa

3.329

198

376

3.151

Totaal

95.548

6.785

0

12

3.668

98.653

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2019 betreffen volledig de uitgaven met betrekking tot rioleringswerkzaamheden (€ 6.587.000). Van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn bijdragen ontvangen voor wegens onderzoekskosten volmolenduikers.

Overige materiële vaste activa

In deze categorie zijn de investeringen verantwoord met betrekking tot de voorbereiding van het ECO-park (€ 101.000). Daarnaast is € 97.000 geïnvesteerd in afvalinzameling.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

35.762

4.284

10

3.183

36.853

Machines, apparaten en installaties

2.214

488

1.726

Overige materiële vaste activa

817

115

702

Totaal

38.793

4.284

0

10

3.786

39.281

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2019 betreffen werkzaamheden in het kader van PP voor in totaal € 3.451.000. Daarnaast zijn investeringen gedaan voor het inrichten van het openbaar gebied fietsveiligheid (€ 397.000), het mobiliteitsplan (€ 68.000), de terreininrichting van sporthal De Tobbe (€ 264.000) en het watersysteem historische binnenstad (€ 104.000). Voor laatstgenoemde investering is € 10.000 ontvangen van de provincie Zuid-Holland.

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

1.458

26

252

1.232

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Totaal

3.416

26

0

252

0

3.190

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 1-1-2019

Cyclus

752

752

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

Totaal

1.940

1.940

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2019 is de deelneming per saldo met € 219.000 verlaagd als gevolg van ontvangen (extra) aflossingen.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel en een lening aan Dierentehuis Midden-Holland en leningen aan gemeentelijk personeel voor in bruikleen verstrekte mobiele telefoons.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2019 bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.