Vlottende activa

Voorraden

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 1-1-2019

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

19.468

18.196

Gereed product en handelsgoederen

6

10

Totaal

19.474

18.206

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties

bedragen * € 1.000

Boekwaarde 1-1-2019 (excl. voorziening)

23.684

Van gronden die per 01-01-2017 vallen onder de materieel vaste activa

0

Mutaties 2019

-1.146

Afwaardering

0

Afgesloten

-452

Boekwaarde 31-12-2019 (excl. voorziening)

22.086

Voorziening

-2.618

Balanswaarde 31-12-2019

19.468

Grondexploitaties

bedragen * € 1.000

Boekwaarde 31-12-2019

22.086

Nog te maken kosten

31.122

Nog te verwachten opbrengsten

52.571

Rente (= kosten)

1.845

Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde

2.482

Gereed product en handelsgoederen

Het gaat in dit geval om de handelsgoederen VVV van € 611 en de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont ter waarde van € 4.932 (2018: € 8.706).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 1-1-2019

Vorderingen op openbare lichamen

14.494

18.501

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

199

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.142

909

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

10.000

0

Overige vorderingen

6.762

6.355

Totaal

32.398

25.964

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk de vordering op het BTW-compensatiefonds (BCF) van € 13.201.000 voor de reguliere aangifte over 2019, die naar verwachting medio 2020 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 117.000 opgenomen aan nog te ontvangen (suppletie)aangiften BTW en BCF tot en met 2019.

Aan overige vorderingen op openbare lichamen is hier een bedrag opgenomen van € 1.177.000. Eind februari 2020 is hiervan € 53.000 nog niet voldaan.

Overige verstrekte kasgeldleningen

Ultimo 2019 zijn geen financieringsmiddelen aan andere partijen verstrekt. Ultimo 2018 bedroeg het saldo € 199.000 vanwege de kasgeldlening als gevolg van de kasgeldlening aan de Stichting Cheese Experience Gouda. Deze lening is in februari 2019 geheel afgelost.

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

Hieronder zijn de tegoeden op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds en de rekeningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten opgenomen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Ultimo 2019 bedraagt de vordering op het Rijk wegens uitgezette liquide middelen in de schatkist € 10.000.000. Ultimo 2018 was het bedrag nihil.

Overige vorderingen

De overige vorderingen bestaan uit:

  • bijstandsvorderingen voor € 3.597.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 2.734.000);
  • vorderingen inzake gemeentelijke belastingen ondergebracht bij Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor € 2.485.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 237.000);
  • vorderingen op overige debiteuren voor € 4.132.000 (de voorziening voor mogelijke oninbaarheid bedraagt € 480.000), waarvan eind februari 2020 € 2.265.000 nog niet ontvangen is.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.

Kas- en banksaldi

Ultimo 2019 bedroeg het totaal van de kassaldi € 18.000. Ultimo 2018 ging het om € 26.000.

Het totaal van de negatieve banktegoeden bedroeg ultimo 2019 € 356.000 (eind 2018 € 1.880.000). Dit bedrag is verplicht opgenomen aan de passivakant van de balans.

Schatkistbankieren

In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen* € 1.000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1.954.073

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

771.177

1.305.798

615.801

644.459

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.182.896

648.275

1.338.272

1.309.614

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

260.543.000

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

260.543.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

1.954.073

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 1-1-2019

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

405

155

- Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

132

Overige nog te ontvangen bedragen

4.958

5.326

Vooruitbetaalde bedragen

772

6.606

Vooruitontvangen facturen

0

4.463

Totaal

6.135

16.682

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2019

Toevoeging

Ontvangen

Saldo 31-12-2019

Europese overheidslichamen:

ESF 2016-2018

155

342

155

342

ESF Sits

0

143

80

63

Subtotaal

155

485

235

405

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Provincie Zuid-Holland Kattensingel

132

132

0

Subtotaal

132

132

0

Totaal

287

485

367

405

Overige nog te ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Vooruitontvangen facturen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.