Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 1-1-2019

Algemene reserve

29.283

22.777

Bestemmingsreserves

33.032

23.337

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

8.951

17.649

Totaal

71.266

63.763

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2019 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Boek- waarde 31-12-2019

Programma 1

1.064

1.560

31

2.593

Programma 3

5.862

1.990

2.282

496

9.638

Programma 4

5.458

1.771

1.000

8.229

Programma 5

1.962

52

53

2.067

Programma 6

1.832

936

896

Programma 7

568

620

791

397

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

29.368

12.276

2.721

5.870

38.495

Totaal

46.114

17.649

0

6.676

8.124

62.315

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

8.951

TOTAAL

71.266

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 bedroeg € 17.649.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2019 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden, waaronder een toevoeging van € 1.858.000 aan de reserve Sociaal domein op 'Financiering en algemene dekkingsmiddelen'. In afwijking van het besluit bij de jaarstukken 2018 is per saldo € 10.418.000 in plaats van € 9.028.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen. Bij nader inzien bleek het niet te zijn toegestaan om vanuit het rekeningresultaat rechtstreeks toevoegingen te doen aan de voorziening riolering (€ 1.130.000) en aan de voorziening verwerking afvalstoffen (€ 260.000) en is in totaal € 1.390.000 aan de algemene teserve toegevoegd. Onderzocht wordt op welke wijze alsnog passende invulling kan worden gegeven aan het raadsbesluit.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2019 sluit met een voordelig saldo van € 8.951.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

a. € 800.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Middenwillens;
b. € 600.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
c. € 280.000 toe te voegen aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
d. € 32.000 te onttrekken aan de reserve Zuidelijk stationsgebied;
e. € 119.000 toe te voegen aan de reserve Groenfonds;
f. € 93.000 te onttrekken aan de reserve Groenfonds:
g. € 538.000 toe te voegen aan de reserve Wijkontwikkeling;
h. € 1.155.000 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
i. € 1.750.000 te onttrekken aan de reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
j. € 7.000 te onttrekken aan de reserve Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen;
k. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 7.341.000, toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2019

Boekwaarde 31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.856

7.753

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

8.986

9.357

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

13.857

18.336

Totaal

29.698

35.446

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2019 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2019

Toevoeging

Vrijval

Aan- wending

Boek- waarde 31-12-2019

Programma 1

461

97

557

1

0

Programma 2

13.805

4.479

18.284

Programma 3

9.792

4.856

4.071

10.577

Programma 4

53

53

Programma 7

5.587

1.233

288

6.532

Totaal

29.698

10.665

557

4.360

35.446

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2019

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2019

Onderhandse leningen

262.543

36.300

50.483

248.360

De verdeling van de restschuld per 31 december 2019 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

tot 3%

3-4%

4-5%

5-6%

Totaal

Looptijd tot en met 2020

2.500

-

-

2.500

Looptijd tot en met 2025

22.500

11

-

22.511

Looptijd tot en met 2030

8.016

5.250

35.940

49.206

Looptijd tot en met 2035

21.333

33.167

12.000

66.500

Looptijd tot en met 2040

36.300

-

28.537

64.837

Looptijd tot en met 2045

-

-

42.806

42.806

Totaal

90.649

38.428

119.283

0

248.360

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast over 2019 € 8.951.000 (2018 € 9.463.000).

Waarborgsommen

Ultimo 2019 is € 140.000 ontvangen als waarborgsom. Ultimo 2018 ging het om € 125.000.