Vlottende passiva

Kasgeldleningen

Ultimo 2019 was € 30.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2018 ging het om € 28.000.000

Banksaldi

Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2019 € 356.000 (2018: € 1.880.000).
Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Tot de overige schulden behoort onder andere € 12.886.000 voor crediteuren (2018 € 16.786.000). Per eind februari 2020 was daarvan € 380.000 nog niet betaald (2019 € 145.000).

Overlopende passiva

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2019

Boekwaarde 31-12-2019

Nog te betalen bedragen

17.448

15.908

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

95

0

- Rijk

1.004

1.316

- Overige Nederlandse overheidslichamen

788

480

Overige vooruitontvangen bedragen

167

282

Totaal

19.502

17.987

Nog te betalen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2019

Ontvangen

Vrijgevallen / Terug-betalingen

Saldo 31-12-2019

Europese overheidslichamen:

ESF SITS 2019 VUO

95

95

0

Rijk:

Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie

484

909

874

519

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2018

60

60

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019

0

2.801

2.524

277

Volwasseneneducatie Meeneemregeling

158

158

0

Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2017

108

108

0

Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2018

48

48

0

Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV)

146

520

549

117

Slimme laadpalen

0

127

127

SPUK

0

216

216

Subtotaal

1.004

4.573

4.261

1.316

Overige Nederlandse overheidslichamen:

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

765

702

64

Provincie Zuid-Holland inz. Sportlaan

23

23

0

Fietsparkeren

0

417

417

Subtotaal

788

417

724

480

Totaal

1.887

4.990

5.080

1.796

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.

Overige vooruit ontvangen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.