Reserves en voorzieningen

Reserves

Het verloop van de reserves is weergeven in navolgend overzicht. Vanwege de vernieuwde programma-indeling zijn diverse reserves aan andere programma's gekoppeld dan in de jaarstukken 2018. Op het niveau van de afzonderlijke reserves en op totaalniveau sluiten de saldi per 1-1-2019 volledig aan met de jaarstukken 2018.

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2019

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2018

Saldo 31-12-2019

Programma 1

Reserve revitalisering Goudse Poort

1.064

31

1.033

Reserve onderwijshuisvesting

0

1.560

1.560

Programma 3

Reserve wijkontwikkeling

386

150

536

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

69

62

7

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

271

12

259

Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

510

7

503

Reserve versnellen woningbouw en transformatie

0

810

1.290

2.100

Reserve parkeren

675

70

40

705

Reserve zuidelijk stationsgebied

3.951

375

3.576

Reserve Groenfonds

0

1.252

700

1.952

Programma 4

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

5.458

1.000

1.771

8.229

Programma 5

Reserve cultuur en erfgoedfonds

212

53

52

317

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

1.750

1.750

Programma 6

Reserve niet-gesprongen explosieven WO2

1.832

936

896

Programma 7

Reserve organisatieontwikkeling

568

620

791

397

Financiering en algemene dekkingmiddelen

Algemene reserve

16.453

3.253

10.418

23.617

Egalisatiereserve openbare ruimte

5.880

2.721

8.601

Reserve sociaal domein

6.325

2.517

1.858

5.666

Reserve cofinanciering regionale projecten

710

100

610

TOTAAL

46.114

6.676

8.124

17.649

62.315

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve revitalisering Goudse Poort

De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve is bestemd om structurele kapitaallasten voor infrastructuur in Goudse Poort af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken.

Reserve onderwijshuisvesting

Op grond van het raadsbesluit 3 april 2019 is het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Vanwege de aard en omvang van het financiële risico is besloten een aparte reserve te creëren voor het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit IHP. Gedurende de looptijd van het IHP kunnen inkomsten die voortkomen uit de verkoop van vrijvallende schoollocaties ten gunste van deze reserve worden afgewikkeld. In het kader van realistisch begroten worden deze inkomsten pas verwerkt nadat ze gerealiseerd zijn. Eveneens kunnen financiële voordelen vanuit het combinatiegebruik hieraan toegevoegd worden. Intentie is om de reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten. Dit alles ter beheersing van de omvang van het mogelijke exploitatietekort. Via de resultaatbestemming 2018 is een bedrag van € 1.560.000 aan deze reserve toegevoegd.

Programma 3

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. Per saldo is in 2019 € 150.000 aan deze reserve toegevoegd.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is bestemd voor regulering van over meerdere jaren te maken kosten ten behoeve van werkzaamheden, mede door en voor derden, met betrekking tot actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. Gezien de omvang valt deze bestemmingsreserve vrij en wordt het saldo toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen en Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

De nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in een reserve gestort. Deze bedragen zijn nodig voor de afronding van de ontwikkeling van deze twee gebieden.

Reserve versnellen woningbouw en transformatie

De reserve is in 2018 ingesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 en vindt zijn basis in het Coalitieakkoord 2018-2022 waar ingezet wordt op de versnelling van de woningbouw en de transformatie van zakelijke panden en gebieden naar woningen. In totaal wordt daarvoor in 4 jaar € 5.640.000 beschikbaar gesteld en gestort in deze nieuwe reserve. Het jaarrekeningresultaat 2018 is aanleiding geweest om de voorgenomen toevoegingen aan de reserve naar voren te halen in de tijd.

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2019 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken. De toevoeging aan deze reserve heeft betrekking op het batig saldo inkomsten Stationsgarage.

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking van € 375.000 heeft betrekking op de in 2019 gemaakte plankosten.

Reserve Groenfonds

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 ontstaan en is er besloten om € 700.000,- aan deze reserve toe te voegen. In 2019 is hier nog het bedrag van € 1,25 miljoen aan deze reserve toegevoegd.

Programma 4

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2019 zijn de saldi uit 2018 toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is bij de tweede begrotingswijziging € 1 miljoen aan de reserve toegevoegd.

Programma 5

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Het college heeft besloten de reserve cultuur- en erfgoedfonds aan te wenden voor het bekostigen van de festiviteiten en activiteiten in het kader van Gouda 750 jaar. Naast de reguliere toevoeging van € 53.000 is via de resultaatbestemming 2018 ook € 52.000 aan deze reserve toegevoegd.

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het BBV werden de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in 2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA). In de afgelopen jaren had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de overgangsbepaling diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019 geleid tot een afwaardering. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor deze afwaardering deze reserve, die hiervoor in het verleden is gevormd, in te zetten.

Programma 6

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Kosten en opbrengsten die hierop betrekking hebben worden met deze reserve verrekend. In 2019 heeft een eenmalige vrijval plaatsgevonden van € 1.000.000.

Programma 7

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2019 is € 620.000 (conform begroting) aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking bedroeg, eveneens conform begroting, € 791.000.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Deze reserve wordt onder andere gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 bedroeg € 17.649.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2019 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden. In afwijking van het besluit bij de jaarstukken 2018 is per saldo € 10.418.000 in plaats van € 9.028.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen. Bij nader inzien bleek het niet te zijn toegestaan om vanuit het rekeningresultaat rechtstreeks toevoegingen te doen aan de voorziening riolering (€ 1.130.000) en aan de voorziening verwerking afvalstoffen (€ 260.000) en is in totaal € 1.390.000 aan de algemene teserve toegevoegd. Onderzocht wordt op welke wijze alsnog passende invulling kan worden gegeven aan het raadsbesluit.

Voor opnieuw beschikbaar te stellen budgetten is € 2.287.000 aan de reserve onttrokken. Daarnaast is bij de 2e begrotingswijziging € 797.000 onttrokken ter dekking van de kosten voor het dagelijks onderhoud openbare ruimte. Ten slotte is conform de begroting € 170.000 aan de reserve onttrokken.

Egalisatiereserve openbare ruimte

Aan de egalisatiereserve openbare ruimte wordt het voordeel toegevoegd dat ontstaat door het verplicht activeren van investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte. De daarmee samenhangende verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte en het opvoeren van kapitaallasten heeft een positief resultaat tot gevolg. Dit voordeel wordt gedoteerd aan deze reserve.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is ingesteld bij de eerste begrotingswijziging 2016. De reserve wordt gevoed met overschotten op programma 4 met uitsluiting van de producten MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en beschermd wonen. Het saldo van de reserve telt mee bij het weerstandsvermogen.
Als gevolg van het (merendeels) opnemen van de integratie-uitkering sociaal domein in de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de reserve Sociaal Domein op te heffen. Er vinden alleen nog onttrekkingen en stortingen plaats zoals nu in de begroting opgenomen. Eind 2022 zal de reserve nihil zijn en worden opgeheven.

Reserve cofinanciering regionale projecten

Voor de cofinanciering van regionale projecten is een reserve van € 710.000 beschikbaar als onderdeel van de algemene reserve. Conform de begroting is € 50.000 onttrokken voor de bijdrage aan de versnelling van de aanleg van de verbreding van de A20. Daarnaast is deze reserve bij de 1e begrotingswijziging aangewend voor het Goudse aandeel in de kosten van het Kenniscentrum Bodemdaling (eveneens € 50.000).