Stedelijke vernieuwing

Inleiding

Tot 2010 verliep de verantwoording over het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) via de SiSa-bijlage. De afspraken over de verantwoording zijn nu opgenomen in twee bestuursovereenkomsten.

Bestuursovereenkomst

Voor het verkrijgen van het ISV in het derde investeringstijdvak (2010-2014) hebben op respectievelijk 7 en 14 december 2010 het college van gedeputeerde staten (GS) en het college van burgemeester en wethouders (BenW) besloten een bestuursovereenkomst voor de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg te ondertekenen. Daarnaast hebben GS en BenW op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst voor het onderdeel bodem-spoedeisende locaties ondertekend. Deze overeenkomsten zijn tevens de gemeentelijke aanvragen tot verlening van investeringsbudget. In de bestuursovereenkomsten zijn de afspraken vastgelegd waarover het college jaarlijks verantwoording moet afleggen. Het betreft afspraken over zowel de oude investeringstijdvakken 2000-2004 en 2005-2009 als het nieuwe investeringstijdvak 2010-2014.

Verantwoording

In overeenstemming met de provinciale verordening ISV legde het college tot en met 2014 jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad. De provincie ontving dan vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar de jaarrekening van de gemeente. Door het opnemen van een paragraaf stedelijke vernieuwing is de verantwoording van het investeringsbudget zichtbaar. In de jaarrekening 2010 is voor het eerst op deze wijze verantwoording afgelegd. Voor zowel de bestuursovereenkomst over de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg als de bestuursovereenkomst over het onderdeel bodem-spoedeisende locaties is de verantwoording in de jaarrekening 2014 tevens de eindverantwoording.

Vaststellingsbeschikking

Op basis van de eindverantwoording in de jaarrekening 2014 2015 heeft de provincie in 2016 een vaststellingsbesluit genomen voor enerzijds de budgetten wonen, geluid en bodem-nazorg en anderzijds het budget bodem-spoedeisende locaties. Hierin is als voorwaarde opgenomen dat het college alleen nog aan de gemeenteraad verantwoording behoeft af te leggen over de in de beschikking vermelde prestaties.

Afspraken

Hierna volgt beknopt de stand van zaken rond de in de vaststellingsbeschikkingen vermelde prestaties en financiën over het jaar 2019. De verantwoording over de voorliggende jaren is in de jaarstukken 2018 opgenomen.

Prestaties vaststellingsbeschikking ISV-3 wonen, geluid en bodem-nazorg

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2019

Is de prestatie volledig gerealiseerd in 2019?

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

2.

Afronden van ISV2-verplichting sanering van het Bolwerk (Poortgebouw).

In 2019 heeft de vaststelling van de stabiele eindsituatie plaatsgevonden
Formele afronding vindt op korte termijn plaats.

Ja.

n.v.t.

6.

Uitvoeren subsidieverplichtingen Restauraties Gemeentelijke Monumenten.

Eind 2019 stond nog voor een bedrag van € 63.587 aan subsidieverplichtingen open.

Nee.

Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken. Zie ook bij 18.

Ja, zie bij 18.

9.

Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw; de Oversteek, ter grootte van € 50.000.

De woningen in de Georgina Sanderstoren en de Oversteek zijn gerealiseerd.

Ja

n.v.t.

13.

Het deelbudget van € 5000,- blijven inzetten voor de subsidieactiviteit ‘het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen’ uit de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011. Als de subsidieregeling in 2016 onbenut blijft, het geld voor 31 december 2017 op een andere wijze voor dit doel inzetten.

In 2016 en 2017 bleef de subsidieregeling onbenut. Het geld is daarop in 2017 als impulsachtig budget verplicht.

Deze middelen zijn ingezet om de woningen in Middenwillens fase 3 aardgasvrij-ready op te leveren. Dus wel met een gasgestookte ketel, maar voorzien van laagtemperatuur verwarming en dus geschikt om op termijn over te gaan naar een warmtepomp: een belangrijke tussenstap in de verduurzaming van woningen.

Ja, de woningen zijn in 2019 aardgasvrij-ready opgeleverd.

n.v.t.

14.

Het restantbedrag investeringsbudget Geluid, € 125.000,00, heeft u in zijn geheel verplicht voor het van de A-lijst afvoeren van de woningen in de projecten Geluidwerende Maatregelen Woningen Punt en omgeving en Geluidwerende Maatregelen Woningen Spoorstraat en omgeving.

Het geluidsaneringsproject Punt is in 215 afgerond. Het geluidsaneringsproject Spoorstraat is in 2019 afgerond.

Ja.

n.v.t.

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2019

Is de prestatie volledig gerealiseerd in 2019?

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

18.

Het restantbudget (tot een maximum van) € 194.177 aanwenden voor verstrekken van subsidies ten behoeve van het restaureren van gemeentelijke monumenten.

Het volledige bedrag is inmiddels beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling restaureren van gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling loopt in principe zolang er budget beschikbaar is. Het subsidieplafond 2019 is vastgesteld op de hoogte van het nog beschikbare restantbudget eind 2018. Zie ook 6.

Nee.

Het restantbudget is ultimo 2019 volledig verplicht en bedraagt € 63.587. Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken.

Ja, uiterlijk 2021 als geen uitstel van de gereedmeldingstermijn wordt verstrekt.

Financiële stand van zaken

Stand per 1-1-2019

Uitgaven 2019

Verplichtingen per 31-12-2019

Stand per 31-12-2019

ISV-wonen, geluid en bodem-nazorg

€ 148.100

€ 84.513

€ 63.587

€ 0

ISV-bodem spoedeisende locaties

€ 26.700

€ 26.700

€ 0

€ 0

stand van 2020