Herrubricering negatieve banksaldi

Tot en met de jaarrekening 2018 werden negatieve banksaldi (roodstanden) in de balans verantwoord onder de vlottende passiva, onderdeel liquide middelen. Dit was de spiegel van de gelijknamige categorie aan de activakant en bevorderde zodoende het inzicht in de balans. Het BBV schrijft voor dat negatieve banksaldi als onderdeel van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar moeten worden gepresenteerd. In de voorliggende jaarrekening 2019 wordt invulling gegeven aan deze bepaling. De beginbalans (primo 2019) is daartoe overeenkomstig aangepast.