Herrubricering waarborgsommen

Tot en met de jaarrekening 2018 werden de ontvangen waarborgsommen in de balans verantwoord onder de vlottende passiva, onderdeel overige schulden. Vanwege het vaak langdurige karakter van de ontvangen waarborgsommen, classificeert het BBV deze schulden onder de vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer. In de voorliggende jaarrekening 2019 wordt invulling gegeven aan deze bepaling door de waarborgsommen expliciet in beeld te brengen onder de vaste schulden. De beginbalans (primo 2019) is daartoe overeenkomstig aangepast.