Herrubricering reserves

Op basis van de brief van de Provincie Zuid-Holland van 18 december 2019 over het financieel toezicht begroting 2020 heeft de gemeente zich genoodzaakt gezien de egalisatiereserve openbare ruimte en de reserve cofinanciering regionale projecten in het vervolg te beschouwen als bestemmingsreserves. De koppeling met de algemene reserve wordt losgelaten. Als gevolg van deze herrubricering en ten behoeve van de vergelijkbaarheid is in de balans van de gemeente een kolom 'primo 2019' toegevoegd.