Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

27.467

28.437

30.085

-1.648

Baten

-3.221

-3.610

-4.239

629

Saldo van baten en lasten

24.246

24.827

25.846

-1.019

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

620

620

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-748

-891

-748

-143

Gerealiseerd resultaat

24.054

24.555

25.718

-1.163

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur lasten

3.461

3.891

4.823

-932

0.1 Bestuur baten

-61

-263

-310

48

Saldo

3.400

3.628

4.512

-884

0.2 Burgerzaken lasten

2.000

1.995

2.041

-46

0.2 Burgerzaken baten

-900

-896

-1.109

213

Saldo

1.100

1.099

932

167

0.4 Overhead lasten

21.998

22.551

23.221

-669

0.4 Overhead baten

-2.260

-2.451

-2.819

368

Saldo

19.738

20.100

20.402

-302

Totaal saldo taakvelden

24.238

24.827

25.846

-1.019

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.1 Bestuur

932.000

N

48.000

V

BenW: In verband met de herberekening van de Appa-voorziening door een extern bureau moest de voorziening worden verhoogd. Deze toevoeging is € 1.130.000 hoger dan begroot. Daarentegen zijn de overige collegekosten (waaronder salarislasten, opleidingen enz.) € 107.000 lager dan vooraf ingeschat.

1.024.000

N

I

Intergemeentelijke samenwerking: Naast een aantal kleinere posten (met een voordeel van € 28.000) is ook de afrekening over 2018 (in 2019 ontvangen) van de Regio Midden Holland € 63.000 voordelig uitgevallen.

91.000

V

I

AGW-Tafel: In de jaarrekening 2019 van Gouda laat de exploitatie Samenwerking Alphen aan den Rijn - Gouda - Woerden (AGW-tafel) een batig saldo zien van per saldo € 86.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van de meerjarenlasten.

63.000

V

I

25.000

V

I

Gemeenteraad: Het nadeel wordt veroorzaakt door een door het ministerie van BZK opgelegde hogere vergoeding van raadsleden en door toegenomen accountantskosten. Daarnaast kon een deel van de kosten van de twee burgemeester-wissels niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden.

56.000

N

I

10.000

N

I

Overig

6.000

N

I

33.000

V

I

0.2 Burgerzaken

46.000

N

213.000

V

Reisdocumenten: Per saldo is er een voordeel op de baten en de lasten van € 69.000. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met de zogenaamde reisdocumentendip (i.v.m. de verlenging van de geldigheid van de documenten van 5 naar 10 jaar) maar de daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten was minder sterk dan vooraf ingeschat.

91.000

N

I

160.000

V

I

Burgerlijke stand: Een hoger aantal huwelijken heeft geleid tot per saldo een voordelig resultaat voor dit onderdeel.

11.000

N

I

33.000

V

I

Overig

56.000

V

I

20.000

V

I

0.4 Overhead

669.000

N

367.000

V

Voor Portfoliomanagement en overige bedrijfsvoering is er meer uitgegeven aan automatiseringskosten.

577.000

N

I

Veiligheid en Wijken, gedetacheerd personeel: De gemeente heeft extra inkomsten gekregen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover. Per saldo is dit nagenoeg budgetneutraal.

103.000

N

I

107.000

V

I

Contractmanagement MH: Door indexering en stijging van de loonkosten is de doorbelasting naar andere gemeenten hoger dan begroot.

54.000

V

I

INA applicaties: Er zijn meer baten ontvangen.

91.000

V

I

Overig

11.000

V

I

116.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Organisatieontwikkeling: Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen.
In 2019 is € 620.000 (conform begroting) aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking binnen dit programma bedroeg € 648.000 (begroot € 791.000). Daarnaast is € 143.000 onttrokken binnen 'programma' Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

143.000

N

I

De onttrekkingen aan de ROO zijn alleen geraamd op programma 7 terwijl ook een deel betrekking heeft op programma 8. De realisatie heeft plaatsgevonden op de juiste programma's waardoor bij beide programma's afwijkingen optreden ten opzichte van de begroting; Per saldo zijn de onttrekkingen aan de ROO op programma 7 en 8 echter conform de begroting.

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Automatisering

600

605

-5

Huisvesting

179

20

159

Overige kosten raad

489

0

489

TOTAAL

1.268

624

643

Toelichting op het investeringsoverzicht

Huisvesting

De vervanging van het meubilair is geïnventariseerd en zal daadwerkelijk plaatsvinden in 2020. Er is in 2019 begonnen met het plaatsen van nieuwe zonweringen maar dit is nog niet afgerond en loopt door in 2020. De vervanging van koffieautomaten is uitgesteld naar 2020 mede in verband met interne verhuizingen.