Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland (RMH) is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen. Daar ligt een formele GR (gemeenschappelijke regeling) aan ten grondslag, maar in de praktijk krijgt de samenwerking in toenemende mate een netwerk-karakter. Dit houdt in dat het uitgangspunt ‘zinvolle samenwerking’ is. De nieuwe wijze van werken gaat uit van grotere betrokkenheid van gemeenten, gemeenteraden en externe partners. Uitgangspunt hierbij is een versterking van de belangenbehartiging, de lobby waarbij op de juiste strategische tafels de speerpunten uit de programma’s van de regio geagendeerd kunnen worden.

Inhoudelijk is het netwerk binnen de regio Midden-Holland georganiseerd langs vijf tafels, namelijk (1) economie, onderwijs en arbeidsmarkt, (2) ruimte en wonen, (3) verkeer en vervoer, (4) sociaal domein en (5) duurzaamheid. In toenemende mate doen zich echter opgaven voor die de grenzen van elk van de tafels overstijgen en die vragen om een bredere aanpak en een stevigere verbinding tussen de tafels. Deze opgaven zijn de focus van de nieuwe strategische agenda voor Midden Holland.

In deze agenda zijn vier opgaven geformuleerd voor de periode vanaf 2020.

  1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en klimaatneutraal
  2. Vitale regio en bereikbare woon- en werklocaties
  3. Toekomstbestendige economie
  4. Voldoende en passende woningen van goede kwaliteit

Het formuleren van de gedeelde opgaven is een belangrijke stap in het regionaal samenwerkingsverband. Maar om deze samenwerking succesvol te laten zijn, blijven een aantal belangrijke randvoorwaarden belangrijk. Het gaat om het blijven inspelen op veranderingen door de agenda niet als een statisch gegeven te zien, maar als een adaptieve koers. Daarnaast moet het eigenaarschap over deze opgaven expliciet gemaakt worden, om te voorkomen dat zij tussen de tafels blijven ‘hangen’. Een ander belangrijke randvoorwaarde is dat er binnen de regio Midden Holland, het besef is dat de rol van de overheid per opgave kan verschillen. Ook kunnen deze opgaven alleen goed opgepakt worden door strategische allianties aan te gaan met andere (maatschappelijke) partijen zoals woningcorporaties, energiemaatschappijen, onderwijsinstellingen etc. Tot slot blijft het een belangrijk aandachtspunt dat bij de uitvoering van de agenda er tussentijds gemonitord wordt op de voortgang en verantwoording wordt afgelegd over de bereikte resultaten. Daarbij is de verbinding tussen wat er regionaal gebeurt en waar lokale colleges en raden ‘over gaan’ van cruciaal belang.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de publieksleges ter dekking van de kosten voor de door burgerzaken

diverse geleverde diensten. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.