Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Ruimte voor initiatieven

Participatie

Op diverse plekken in de organisatie zijn medewerkers aangesteld voor bewonersparticipatie en initiatieven. Zo krijgen afdelingen meer oog en aandacht voor inbreng die belanghebbenden in de stad kunnen hebben. Inbreng in de zin van belangen, maar ook wensen en behoeften. Dergelijke betrokkenheid kan bijdragen aan de acceptatie van een plan of voornemen en het ook beter maken vanwege andere en verfrissende blikken. Door aandacht te hebben voor belanghebbenden en hen ook actiever te betrekken, wordt het laagdrempeliger voor hen om initiatieven aan te dragen.

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met de participatiemedewerkers wanneer zij initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan extra speeltoestellen, meer groen in een buurt of het plaatsen van borden, bankjes of plantenbakken. Of, in voorkomende gevallen, zelfs een andere weginrichting.

De gemeente stond open voor challenges in het kader van het Right to Challenge. Drie (groepen) bewoners hebben in 2019 een gesprek aangevraagd over het indienen van een challenge. Twee bewoners zijn voornemens in 2020 samen een plan in te gaan dienen. Na het aanleveren van informatie heeft een andere aanvrager besloten niet over te gaan tot definitieve aanvraag. Een derde aanvrager bleek op een andere manier zijn initiatief te kunnen verwezenlijken.

Goudse wijkteams

De Goudse wijkteams ontvingen ook dit jaar € 3.000 als werkbudget voor communicatie en kleine uitgaven. Om activiteiten van wijkteams die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, energietransitie en groen mogelijk te maken, zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020. Voor € 20.000 konden de wijkteams gezamenlijke voorstellen indienen. Onder andere de volgende projecten zijn met dit budget gerealiseerd: gevelgedichten (Raambuurt), watertappunt Noorderhout (Plaswijck), Social Sofa (Nieuwe Park), geluidsabsorberende maatregelen in de Buhne (Achterwillens), geveltuintjes (Korte Akkeren), stroomopwekkende fiets voor speeltuin het Eiland (Oost), bijdrage aan Huttenbouwdorp (Gouda Noord), AED's in de wijk (Goverwelle), reanimatiecursus voor bewoners (Westergouwe).

GoudApot

Stichting GoudApot ontvangt 240.000 euro subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren in de stad. Vrijwillige medebewoners verstrekken geld en adviezen aan Goudse initiatiefnemers die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken. Alle aanvragen worden direct online gepubliceerd en de stichting verantwoordt haar uitgaven jaarlijks aan de gemeente. In 2019 is er circa 210.000 euro uitgekeerd door de stichting. Het bestuur zocht in 2019 naar een goede manier om ruimte te geven aan zowel terugkerende activiteiten als aan nieuwe initiatieven.

Diversiteit, integratie en burgerschap

In juli 2019 is de Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019 vastgesteld door het College en toegezonden aan de gemeenteraad. Vanaf dat moment is met vele partijen in de stad overlegd over het gezamenlijk uitvoeren van de Agenda. De Uitvoeringsagenda is ook aanleiding geweest voor nieuwe initiatieven uit de stad, zoals een overleg tussen Raad van Kerken en moskeebesturen, en een initiatief voor een regulier overleg tussen scholen, kerken, moskeeën, politie en gemeente. Daarnaast verbindt en versterkt de Uitvoeringsagenda veel activiteiten van betrokken partijen in de stad op de gebieden diversiteit, inclusie en burgerschap. Een beknopte Visie op Samenleven is opgenomen in de Ontwerp Kadernota Sociaal Domein, die in 2020 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ondertekenen van het Charter Diversiteit

In het kader van de Charter Diversiteit, die in januari 2019 door gemeente Gouda is ondertekend, zijn binnen de gemeentelijke organisatie trainingen/workshops gegeven over Diversiteit en Inclusie, en over het bevorderen en benutten van (cultuur)verschillen op de werkvloer.

Integraal werken aan samen-leven in Goudse buurten met een grote diversiteit

De samenstelling van de bevolking maakt soms dat sociale samenhang niet vanzelfsprekend is. Samen met onder meer bewoners, vrijwilligersorganisaties en professionals werkt de gemeente in de buurt aan een integrale aanpak om bewoners met elkaar in contact te brengen. Zo is, als onderdeel van de Uitvoeringsagenda SamenLeven, op 28 november een Bruispunt Gouda georganiseerd door Gouda Bruist over “Allemaal Gouwenaars” en de vele initiatieven in de stad die werken aan de inclusieve samenleving.

Actieplan tegen discriminatie

Op basisscholen zijn in totaal 15 gastlessen tolerantie en anti-discriminatie gegeven. Samen met de Regenboog Alliantie Gouda is via activiteiten en voorlichting vormgegeven aan Gouda Regenboogstad, bijvoorbeeld met de feestelijke opening van tentoonstelling With Pride in het Huis van de Stad, op Coming Out-dag 11 oktober. Daarnaast is met de Gender and Sexuality Alliances (GSA’s) op VO-scholen verkend hoe een Gouda-breed contact tussen de verschillende GSA’s kan worden vormgegeven. Met de stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding en onder meer Stichting 21 maart en de Regenboog Alliantie Gouda is ook in 2019 verkend hoe we de meldingsbereidheid bij discriminatie kunnen vergroten.

Gemeentelijke rol ten aanzien van inburgering statushouders

Vanaf 2020 hebben alle Nederlandse gemeenten, en dus ook Gouda, zelf de regie in de inburgering van statushouders. Als voorbereiding wordt bekeken hoe dit in Gouda ingevuld kan worden samen met de bestaande inburgeringsscholen en lokale initiatieven voor statushouders. Er wordt aangesloten bij gemeentelijke ontwikkelingen zoals de vernieuwing van de sociale dienst, het Taalhuis en ontwikkelingen binnen het sociaal domein en bij regionale samenwerkingsverbanden.

Burgerschap

De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner zich Gouwenaar voelt en bijdraagt aan de samenleving. Kennis van de democratische rechtsstaat. Het nadenken over en bespreken van controversiële onderwerpen en het leren discussiëren zijn van grote waarde. Om die reden wordt er gewerkt met maatschappelijke partners aan de verankering van kritische denkvaardigheden en mensenrechten. Gouda participeert bijvoorbeeld, samen met lokale partners, in zowel de Week van Respect als de Nationale Respect Tour. Tijdens de Week van Respect (4-10 november) is in de Chocoladefabriek de Muur van Respect geopend. In de raadszaal is eind 2019 met 7 klassen van basisscholen het spel Democracity van ProDemos gespeeld en in de Chocoladefabriek is het spel Terra Nova: Minimaatschappij beschikbaar. Op deze twee manieren worden kinderen uitgedaagd na te denken over samenleven en democratie.

Toekomstvisie Gouda 2030

In 2019 is de Toekomstvisie Gouda ligt goed! vastgesteld. In deze toekomstvisie staan vier ambities centraal die raken aan de kernkwaliteiten van Gouda, zoals een stad die innoveert vanuit historie en een stad met een belangrijke knooppuntfunctie. De positie van Gouda in de regio maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. De toekomstvisie geeft richting aan de ontwikkeling van Gouda. De komende periode wordt gewerkt aan de centrale opgaven van Gouda, waardoor we het gewenste toekomstbeeld een stap dichterbij brengen.

G40

De gemeente Gouda maakt onderdeel uit van het Grotestedennetwerk. Speerpunten binnen de G40 zijn onder meer de aanpak van de financiële problematiek in het sociaal domein, de voorbereidingen in relatie tot de Omgevingswet en de positionering van steden en regio’s. Gouda positioneert zich op die onderwerpen die bijdragen de toekomstbestendigheid van de stad.

Regionale samenwerking

Op belangrijke dossiers wordt samengewerkt met diverse gemeenten in de omgeving van Gouda, zowel dichtbij als verder weg, zoals met Alphen aan den Rijn en Woerden. Regionale samenwerking is een belangrijk aspect van de Goudse Toekomstvisie.

Regio Midden-Holland

In de regio Midden-Holland werken de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. Als inhoudelijke basis is een aantal jaren geleden een gezamenlijke strategische agenda opgesteld. In 2019 is in de regio Midden-Holland gewerkt aan herijking van deze agenda.

In 2019 is verder gewerkt aan:

  • Het intensiveren van de samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers (triple helix agenda)
  • Het gezamenlijk optrekken bij het bepalen van de woonopgave;
  • Het realiseren van de afspraken uit het regionale verkeers- en vervoersplan (waaronder de versnelling van de A20 en invulling geven aan de getekende intentieverklaring A12 Gouda - De Meern) waarbij méér dan voorheen de samenhang tussen verschillende vervoersvormen (auto, OV en fiets) wordt gezocht (multimodaliteit);
  • Het uitvoeren van het programma sociaal domein, waarin onder andere wordt ingezet op de transformatie in het sociaal domein, de verbinding tussen het onderwijsdomein en jeugdzorg, de voorbereiding op de overdracht van de centrumfunctie rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen en de aansluiting tussen doelgroepenvervoer en regulier vervoer;
  • Gezamenlijke inzet op het thema klimaatadaptatie en energietransitie.

In maart 2019 is in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut, een succesvol provinciaal verkiezingsdebat georganiseerd. Elf politieke partijen debatteerden met elkaar over de positie van regio Midden-Holland in de Randstad. Verder hebben er in 2019 diverse bijeenkomsten plaatsgevonden voor colleges of raden, gericht op de nieuwe strategische agenda van regio Midden-Holland of specifiek gericht op inhoudelijke thema’s zoals de voorbereidingen voor de energietransitie.

Samenwerking met Alphen aan den Rijn en Woerden (AGW)

Er is een netwerksamenwerking met de gemeenten Alphen en Woerden. Deze samenwerking is georganiseerd rondom drie bestuurlijke tafels: Infra en bodem, Groene Hart Werkt! en Vrije tijd, Water en Groen. Binnen deze AGW samenwerking is eveneens gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe strategische agenda. In november 2019 vond een brede bestuurlijke conferentie plaats. Doel van deze conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s waar het Groene Hart zich de komende tijd op moet gaan richten. Dit aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek door bureau Birch naar de kenmerkende kracht van het Groene Hart. Daarnaast heeft het Rijk heeft in november 2019 de Regio Deal bodemdaling Groene Hart gesloten met de 8 regionale overheden. Dit is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden en met inbreng van het Platform Slappe Bodem. Het Rijk stelt hiermee 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bodemdaling, de partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.