Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van gemeentelijke belastingen (OZB, precariobelasting etc.) of de treasury. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de jaarrekening geen overzicht met indicatoren.

Met ingang van deze jaarrekening is de presentatie van dit onderdeel in lijn met de programmabegroting gewijzigd waarbij de toelichting is opgebouwd aan de hand van de diverse taakvelden die binnen dit onderdeel worden verantwoord. De strekking van het hoofdstuk is ongewijzigd.

In lijn met voorgaande jaren worden de volgende algemene dekkingsmiddelen onderscheiden:

  • financiering/treasury;
  • lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
  • algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • algemene baten en lasten.