Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

798

48

453

-405

Baten

-174.801

-180.016

-182.521

2.506

Saldo van baten en lasten

-174.003

-179.967

-182.068

2.101

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-115

-259

143

Gerealiseerd resultaat

-174.003

-180.082

-182.327

2.245

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.5 Treasury lasten

-1.673

-1.908

-1.755

-154

0.5 Treasury baten

-256

-316

-350

34

Saldo

-1.929

-2.224

-2.104

-120

0.61 OZB woningen lasten

671

577

610

-33

0.61 OZB woningen baten

-7.349

-7.349

-7.160

-190

Saldo

-6.678

-6.772

-6.549

-223

0.62 OZB niet-woningen lasten

304

174

179

-6

0.62 OZB niet-woningen baten

-7.159

-7.159

-7.751

592

Saldo

-6.855

-6.985

-7.571

586

0.63 Parkeerbelasting lasten

166

180

188

-9

0.63 Parkeerbelasting baten

-3.735

-3.904

-4.142

238

Saldo

-3.569

-3.724

-3.953

230

0.64 Belastingen overig lasten

85

85

83

2

0.64 Belastingen overig baten

-2.556

-2.546

-2.533

-13

Saldo

-2.471

-2.461

-2.450

-11

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds baten

-153.124

-158.118

-159.696

1.578

Saldo

-153.125

-158.118

-159.696

1.578

0.8 Overige baten en lasten - lasten

1.248

940

1.107

-166

0.8 Overige baten en lasten - baten

-623

-623

-891

267

Saldo

624

317

216

101

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) lasten

0

0

40

-40

Saldo

0

0

40

-40

Totaal saldo taakvelden

-174.003

-179.967

-182.068

2.101

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.5 Treasury

154.000

N

34.000

V

Minder betaalde rente op afgesloten geldleningen vanwege lage en voor kort geld negatieve rente.

104.000

V

I

Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is negatief, met name door de lagere rente tijdens de bouw/investeringen als gevolg van een lager investeringsniveau.

247.000

N

I

Overig

11.000

N

I

34.000

V

I

0.61 OZB woningen

33.000

N

190.000

N

De minderopbrengst bij de OZB voor woningen wordt veroorzaakt door een te ruim begroot bedrag en opbrengsten die nog moeten worden opgelegd: bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een te hoge totale WOZ-waarde. Tevens dient een aantal aanslagen betreffende 2019 nog te worden opgelegd in 2020.

190.000

N

I

Overig

33.000

N

I

0.62 OZB niet-woningen

6.000

N

592.000

V

De OZB niet woningen laat een behoorlijke meeropbrengst zien. Grotendeels is dit te verklaren door de aanslagen betreffende 2017/2018 die in 2019 zijn opgelegd.

592.000

V

I

Overig

6.000

N

I

0.63 Parkeerbelasting

9.000

N

238.000

V

Het voordeel bij parkeerbelasting wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een stijging van het aantal mobiele betalingen bij straatparkeren. De inkomsten parkeerterreinen stegen licht ten opzichte van 2018. Ook de inkomsten Stationsgarage lagen hoger dan begroot door een gestegen aantal abonnementhouders.

238.000

V

I

Overig

9.000

N

I

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

1.578.000

V

De uitkering uit het gemeentefonds is bijna € 1,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt nagenoeg volledig door de middelen die het Rijk met de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld. Onderdeel hiervan is € 1 miljoen voor het onderwerp Perspectief op werk om de kansen optimaal te benutten om het aanbod van werk en de vraag van werkzoekenden samen te brengen. Gelet op de late berichtgeving konden de middelen (vrijwel) niet worden besteed en zal aan de raad worden voorgesteld om deze opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

1.578.000

V

I

0.8 Overige baten en lasten

166.000

N

267.000

V

Gedetacheerd personeel: De gemeente Gouda heeft extra inkomsten ontvangen als gevolg van het detacheren van personeel. Daarnaast stonden er meer salarislasten tegenover dan begroot.

414.000

N

I

267.000

V

I

ROO niet-actieven: Op basis van nieuwe afspraken zijn medewerkers eerder van de loonlijst afgegaan dan aanvankelijk begroot.

65.000

V

I

Stelposten en taakstellingen: Enkele budgetten voor taakmutaties binnen de uitkering uit het gemeentefonds zijn op een algemene post blijven staan. De hiermee gemoeide bedragen voor in totaal € 163.000 vallen vrij in het rekeningsaldo.

163.000

V

I

Overig (w.o. afwikkeling oude jaren BTW/BCF)

20.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Reserve Organisatieontwikkeling: Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen.
In 2019 is € 143.000 aan deze reserve onttrokken (begroot nihil). De onttrekking moet in samenhang worden gezien met de toevoegingen en onttrekkingen die binnen programma 7 zijn verantwoord.

143.000

V

I

De onttrekkingen aan de ROO zijn alleen geraamd op programma 7 terwijl ook een deel betrekking heeft op programma 8. De realisatie heeft plaatsgevonden op de juiste programma's waardoor bij beide programma's afwijkingen optreden ten opzichte van de begroting; Per saldo zijn de onttrekkingen aan de ROO op programma 7 en 8 echter conform de begroting.