Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

116.148

122.250

122.951

-701

Baten

-25.775

-27.955

-29.115

1.160

Saldo van baten en lasten

90.373

94.295

93.836

459

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

1.000

1.000

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.210

-3.590

-3.590

0

Gerealiseerd resultaat

88.163

91.705

91.246

459

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie lasten

7.539

8.863

8.004

859

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie baten

-88

-785

-1.057

272

Saldo

7.450

8.078

6.947

1.131

6.2 Wijkteams lasten

6.422

6.387

6.327

61

6.2 Wijkteams baten

0

0

0

0

Saldo

6.422

6.387

6.327

61

6.3 Inkomensregelingen lasten

31.953

30.897

31.495

-599

6.3 Inkomensregelingen baten

-24.507

-25.508

-26.078

570

Saldo

7.446

5.389

5.418

-29

6.4 Begeleide participatie lasten

11.001

11.179

11.056

123

6.4 Begeleide participatie baten

0

0

0

0

Saldo

11.001

11.179

11.056

123

6.5 Arbeidsparticipatie lasten

3.008

3.901

4.077

-176

6.5 Arbeidsparticipatie baten

0

-190

-296

106

Saldo

3.008

3.711

3.781

-70

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) lasten

2.926

2.846

2.782

63

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) baten

0

0

0

0

Saldo

2.926

2.846

2.782

63

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ lasten

12.481

13.118

13.848

-730

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ baten

-1.082

-412

-619

206

Saldo

11.398

12.706

13.229

-523

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten

15.591

19.365

21.559

-2.194

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- baten

0

0

0

0

Saldo

15.591

19.365

21.559

-2.194

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ lasten

20.370

19.181

18.061

1.121

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ baten

0

-890

-895

5

Saldo

20.370

18.291

17.166

1.125

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- lasten

2.326

3.877

3.175

702

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- baten

-98

-170

-170

0

Saldo

2.227

3.707

3.005

702

7.1 Volksgezondheid lasten

2.487

2.605

2.537

68

7.1 Volksgezondheid baten

0

0

0

0

Saldo

2.487

2.605

2.537

68

7.5 Begraafplaatsen en crematoria lasten

41

31

31

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria baten

0

0

0

0

Saldo

41

31

31

0

Totaal saldo taakvelden

90.368

94.295

93.836

459

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

859.000

V

272.000

V

Brede basis jeugd: € 106.000 van het verschil zit bij het CJG: € 32.000 daarvan wordt verklaard door de bijstelling van de huur van CJG (met € 10.000) en de afrekening van de huur van 2019 (€ 17.000). Daarnaast is in 2019 minder subsidie verstrekt dan begroot en is over 2018 voor € 31.000 aan subsidie teruggevorderd. € 55.000 van het verschil zit bij het jongerenwerk en kan worden verklaard door onderuitnutting van personele inzet vanwege vacatures.

161.400

V

I

Burgerinitiatieven: Op basis van de verantwoording van de verstrekte subsidies over 2018 zijn er bedragen terugontvangen; mede hierdoor is een voordeel ontstaan op deze post.

26.100

V

I

Statushouders: De rijksmiddelen t.b.v. statushouders zijn afhankelijk van de taakstelling in het voorgaande jaar. In 2018 lag de taakstelling hoger dan in 2019. Het voordeel van € 368.900 is benodigd om aan de taakstelling van 2020 te kunnen voldoen.

368.900

V

I

Gezondheidsbeleid: € 30.000 kan verklaard worden doordat de inzet van tijdelijke personele capaciteit later is gestart dan begroot. De overige € 25.000 wordt verklaard door het niet volledig besteden van de GIDS-gelden.

55.000

V

I

Subsidiering jeugdbeleid: In 2019 is duidelijk geworden dat het daadwerkelijk opzetten van een pilot PIT volgens de Amsterdamse methodiek meer financiële middelen vergt dan door gemeente Gouda was begroot. Voor deze aanvullende middelen bleek echter geen dekking te zijn zodat een PIT-pilot volgens de Amsterdamse methodiek niet kon starten.
Er is besloten dat onderzocht zal worden of er aansluiting gevonden kan worden bij bestaande initiatieven/bestaand aanbod die er op het gebeid van risico-jeugd zijn. Dit onderzoek zal in 2020 plaatsvinden, met als planning om de pilot in 2021 te laten starten.

208.000

V

I

Participeren in de buurt: Anders dan in januari 2019 werd voorzien, is de oplevering van de Lekkenburg op 1 mei 2020. De kosten voor de vaste inrichting en de huur (samen € 152.000) zijn daardoor niet gemaakt in 2019. Wel zijn er in 2019 kosten gemaakt om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Het totale positieve saldo is hierdoor € 143.400.

149.600

V

I

6.300

V

I

Collectief vervoer: Het tekort aan de lastenkant kan worden verklaard door de introductie van de Voor Elkaar Pas. Het overschot aan de batenkant kan verklaard worden door opbrengsten die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft een subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland en de geïnde eigen bijdrage.

55.000

N

I

254.100

V

I

Overig

55.000

N

I

11.600

V

I

6.2 Wijkteams

61.000

V

Sociaal Teams: Het overschot wordt verklaard door de incidentele Rijksmiddelen t.b.v. het Koploperproject, dat doorloopt in 2020. Hierop zit een positief saldo van plm. € 172.000. Dit positieve saldo wordt teruggedrongen door een, achteraf incorrect ingeschatte, saldo op het structurele budget. In het kader van ontschotting binnen het Sociaal Domein is dit saldo gebruikt om tekorten elders op te vangen.
De subsidie aan het Sociaal Team is conform afspraken afgewikkeld.

61.000

V

I

6.3 Inkomensregelingen

599.000

N

570.000

V

Participatiewet-uitkeringen: De uitgaven voor de PW-uitkeringen zijn in 2019 verder gedaald omdat de het aantal dossiers verder is afgenomen. Dat komt doordat de economie goed is, inwoners werk vinden en minder inwoners een uitkering hoeven aan te vragen. Ook heeft de gemeente met alle cliënten zonder ontheffing een plan voor participatie of re-integratie opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven. Aangezien de gemeente bij het 2e ijkmoment reeds € 1,5 miljoen meegenomen heeft resteert bij de jaarrekening nog eens € 300.000 extra voordeel.

150.000

N

I

451.000

V

I

BBZ: Zowel de uitgaven als de inkomsten van de zelfstandigen zijn lastig vooraf te ramen. De uitgaven zijn hierdoor iets hoger dan begroot (nadeel € 6.000). Er zijn in 2019 € 35.000 aan invorderingen ingeboekt en de rijkssubsidie geeft een voordeel van € 51.000. Ten opzichte van de begroting is er per saldo een voordeel op de baten van € 86.000.

6.000

N

I

86.000

V

I

Bijstandsvorderingen: De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd, mede op basis van historie. In verband met de afname van de uitstaande debiteurenvorderingen voor de bijzondere bijstand wordt de voorziening ook verlaagd (€ 40.000 voordeel). Er zijn ook meer nieuwe vordering ontstaan dan begroot; dit levert nog een voordeel op de baten op van € 18.000.

40.000

V

I

18.000

V

I

Armoedebeleid: voor armoedebeleid is met het 2e ijkmoment € 200.000 toegevoegd aan het armoedebudget; dit was toereikend om de verwachte extra uitgaven te kunnen dekken. Per saldo blijft er nog een bedrag over van € 92.000 mede vanwege het feit dat er sprake is van openeinde-regelingen die nooit met 100% zekerheid zijn in te schatten.

78.000

V

I

14.000

V

I

Kwijtschelding rioolheffing: Voor een bedrag van € 76.000 is meer kwijtschelding verleend dan begroot. De verdere toelichting op deze post vindt plaats bij de verschillenanalyse binnen Programma 2, Energie en Klimaat, Taakveld 7.2: Riolering

76.000

N

I

Kwijtschelding afvalstoffenheffing: Voor een bedrag van € 71.000 is meer kwijtschelding verleend dan begroot. De verdere toelichting op deze post vindt plaats bij de verschillenanalyse binnen Programma 2, Energie en Klimaat, taakveld 7.3: Afval

71.000

N

I

Overige kosten: Daarnaast zijn er diverse extra uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld fraudeonderzoek (nadeel per saldo € 57.000).

57.000

N

I

1.000

V

I

Programma naar een nieuwe sociale dienst: Voor het uitvoeren van het programma, met in 2019 de focus op het op orde brengen van de basis van de sociale dienst, het in beeld brengen van alle cliënten, professionaliseren van personeel en een meer klantgerichte benadering van werkgevers, is meer uitgegeven op personeel dan vooraf ingeschat (€ 245.000).
Omdat de totale omvang van de bijstandsvorderingen is toegenomen, wordt tevens een extra dotatie gedaan aan de voorziening bijstandsvorderingen (nadeel € 111.000).

356.000

N

I

6.4 Begeleide participatie

123.000

V

Beschut werk en wsw: Door extra uitkeringen vanuit het Rijk met ook betrekking op eerdere jaren is er een voordeel ontstaan voor 2019 van € 123.000.

123.000

V

I

6.5 Arbeidsparticipatie

176.000

N

106.000

V

Regionale projecten: Bij deze vaak jaaroverstijgende projecten is het saldo van de baten en lasten budgetneutraal. Het verschil tussen de baten en de lasten (per saldo € 31.000) wordt grotendeels verklaard door het project 'Perspectief op werk'; hiervoor zijn in 2019 al uitgaven gedaan waarvoor pas in de decembercirculaire geld beschikbaar is gekomen van het Rijk (€ 1 miljoen); het restant van het totale bedrag zal weer beschikbaar worden gesteld in 2020, waardoor ook dit project per saldo budgetneutraal blijft.

109.000

N

I

78.000

V

I

Diverse kleine posten binnen de re-integratiegelden.

67.000

N

I

28.000

V

I

6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

63.000

V

Hulpmiddelen: Bij hulpmiddelen is er rekening gehouden met een stijging van uitgaven i.v.m. de invoering van het abonnementstarief. Op dit onderdeel zijn de extra uitgaven meegevallen, waardoor hier sprake is van een positief saldo.

91.000

V

I

Woningaanpassingen: Het tekort is te verklaren door een toename van de vraag door de invoering van het Abonnementstarief Wmo.

-53.000

N

I

Overig

25.000

V

I

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

730.000

N

206.000

V

Effect abonnementstarief: Op Begeleiding/Dagbesteding en HBH is het tekort te verklaren door een toename van de vraag door de invoering van het abonnementstarief Wmo. Daarnaast is plm. € 400.000 minder ontvangen dan begroot vanuit de Compensatieregeling Beschermd Wonen.

880.000

N

I

6.000

V

I

Eigen bijdrage Wmo: Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt door ontvangen eigen bijdrage m.b.t. 2018.

200.000

V

I

Schuldhulpverlening: Een aantal ingezette projecten zijn lager uitgevallen qua kosten waardoor een voordeel is ontstaan van € 97.000. In 2018 en 2019 zijn incidenteel extra middelen toegekend vanuit het Rijk voor het verbeteren van de regie en effectiviteit van schuldhulpverlening. Na input van ervaringsdeskundigen is besloten om meer bekendheid te gaan geven aan schuldhulpverlening via de gemeente onder inwoners. Hiervoor is een communicatiecampagne voorbereid die inwoners moet bewegen zich eerder te melden bij betalingsproblemen en schulden. Verwachting was dat deze in 2019 zou worden gelanceerd maar dit is uitgesteld naar het voorjaar 2020, reden waarom niet alle middelen zijn besteed.

97.000

V

I

SMI: De geschatte jaarlijkse kosten voor SMI zijn € 55.000. Tot en met november 2019 zijn de kosten op taakveld 6.3 geboekt.

53.000

V

I

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.194.000

N

ZIN Jeugd: Voor het gehele Jeugd-domein geldt dat de ontwikkeling van de uitgaven afhankelijk is van vele variabelen, zoals het aantal, de looptijd en de omvang van indicaties en de prijs. Het opstellen van een begroting op detailniveau, rekening houdend met deze variabelen, is daarom complex. Dit resulteert in verschillen tussen de begrotingsposten onderling. De belangrijkste toename in kosten ten opzichte van vorig jaar en ook ten opzichte van de begrote bedragen zijn waarneembaar op de posten individuele begeleiding en behandeling. Bij begeleiding is naast een toename van het aantal cliënten en indicaties een verschuiving naar meer specialistische zorg zichtbaar. Bij behandeling is het aantal uren per indicatie met name toegenomen wat kan duiden op een gewenste verschuiving van residentiële zorg naar behandelingstrajecten. € 485.000 van het (negatieve) verschil komt door de afwikkeling van 2018; zorgaanbieders hebben in de productieverantwoording de foutieve productcode vermeld. Per saldo is dit budgetneutraal (zie JBJR).

3.071.000

N

I

Transformatiefonds Jeugd: Er zijn voor drie jaar rijksmiddelen ontvangen t.b.v. de transformatie. Een aantal projecten is later gestart dan gepland en zullen, zoals besloten in het BOSD, pas in 2020 en 2021 worden uitgevoerd.

877.000

V

I

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.121.000

V

5.000

V

Beschermd Wonen: Het positieve resultaat op Beschermd Wonen wordt o.a. verklaard door het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis in 2018 (restant ca. € 100.000); het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis Jeugd (restant ca. € 90.000); de reservering voor het opvang van tekorten voor MO/VO is niet volledig benut (restant ca. € 450.000); het niet volledig uitkeren van het doorbraakfonds transformatie MZ (restant ca. € 50.000).
Daarnaast zijn in de mei- en septembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gekomen, die in de begroting van BW was verwerkt (ca. € 650.000).

1.282.000

V

I

MO/VO: Bij Vrouwenopvang is sprake van een positief saldo van plm. € 200.000 omdat bij de definitieve afrekening 2019 minder subsidie is verstrekt dan begroot. Daarnaast is over 2018 plm. € 39.500 subsidie teruggevorderd (wat niet is voorzien). Het voordeel aan de batenkant kan worden verklaard doordat gemeente Leiden de Rijksmiddelen voor het project 'Het is onze zorg' heeft ontvangen omdat zij de Kassiersfunctie hebben vervuld. Dit bedrag is naar Gouda overgemaakt, waar projectkosten uit gedekt zijn. Uitgaven voor MO worden gefinancierd vanuit de doeluitkering maatschappelijke opvang (DU MO) en het budget voor Beschermd Wonen. Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een (klein) deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet.

161.000

N

I

5.000

V

I

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

702.000

V

JB-tafel: Het verschil kan verklaard worden doordat een PIA (privacy impact assessment) is uitgevoerd en extra vervanging is ingehuurd i.v.m. langdurige ziekte.

11.000

N

I

JBJR: Plm. € 230.000 van het verschil is te verklaren doordat de bijgestelde prognose o.b.v. het onderzoek dat eind 2018 is uitgevoerd naar de stijging van de prijs en de aantallen, te hoog is gebleken. Zie ZIN Jeugd voor verdere toelichting m.b.t. het Jeugd-domein. € 485.000 van het (positieve) verschil komt door de afwikkeling van 2018; zorgaanbieders hebben in de productieverantwoording de foutieve productcode vermeld. Per saldo is dit budgetneutraal (zie ZIN Jeugd).

713.000

V

I

7.1 Volksgezondheid

68.000

V

Openbare gezondheidszorg: Het voordeel wordt veroorzaakt door de doorschuif BTW.

68.000

V

I