Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2017

752,9

758,2

Minimaal gelijk of toename

2018

762,5

774

Toelichting 1.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2018

1

1

Geen

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

7

7

Geen

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

66,4

66,7

Toename

2018

67,7

67,8

Toelichting 2.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

%

2018

2

2

Geen

6. Sociaal domein

Personen met een bijstands-uitkering

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2019

392,7

381,7

Afname

meeteenheid in 2019 gewijzigd, geen vergelijk mogelijk

6. Sociaal domein

Lopende re-integratie- voorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

eerste halfjaar 2018

319,3

305,2

Geen; aantal is geen doel

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2017

9,7

9,7

Afname of gelijk

eerste halfjaar 2019

13

10

Toelichting 3.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

tweede halfjaar 2017

1,3

1

Afname of gelijk

eerste halfjaar 2019

1,5

1,1

Toelichting 4.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

tweede halfjaar 2017

0,5

0,4

Afname of gelijk

eerste halfjaar 2019

0,4

0,3

Toelichting 5.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2019

640

610

Geen; aantal is geen doel

Toelichting op de tabel (zie de cijfers in de kolom realisatie)

ad 1)

De gemeente heeft slechts indirect invloed op het aantal banen (bijvoorbeeld via verbetering vestigingsbeleid (EZ) of door goede werkgeversbenadering). De streefwaarde "indirecte sturing op behoud of toename" is in dit kader beter dan de bij de begroting vastgestelde "Minimaal gelijk of toename".

ad 2)

De gemeente heeft hier maar zeer beperkt invloed op, nl. voor wat betreft de arbeidsdeelname van bijstandsgerechtigden/NUG-ers uit de doelgroep PW. Hier wordt niet op gestuurd. Het cijfer wordt wel in de gaten gehouden als indicator hoe het gaat op de arbeidsmarkt. De streefwaarde "monitoring Goudse cijfer t.o.v. landelijke waarde" is in dit kader beter dan de bij de begroting vastgestelde "Toename".

ad 3)

Het verschil tussen het percentage jeugdigen met zorg in Gouda en in Nederland is moeilijk te verklaren. Overigens is het beeld ten opzichte van 2017 nauwelijks gewijzigd omdat destijds in de cijfers uitsluitend het aantal jeugdigen met maatwerk opgenomen was. In de cijfers is nu ook rekening gehouden met jeugdigen die geen maatwerk ontvangen maar aan wie wel jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente (het Sociaal Team) binnen de kaders van de Jeugdwet verleend is’.

ad 4)

De stijgende tendens in het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS en Voogdij) zette zich in de eerste helft van 2019 door, vanaf kwartaal 3 zien we een licht dalende tendens. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oorzaken waarom Gouda (en de regio Midden- Holland) relatief hogere aantallen jeugdbeschermings- en jeugd-reclasseringsmaatregelen kent. Dit zal in de loop van 2020 afgerond worden.

ad 5)

Bij jeugdreclassering is al enige tijd sprake van een stabilisatie. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oorzaken waarom Gouda (en de regio Midden- Holland) relatief hogere aantallen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen kent. Dit zal in de loop van 2020 afgerond worden.