Overzicht investeringen 2019

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2019. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.

  • tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
  • tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden;
  • tabel 3: Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen.

Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2020

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Niet commerciële voorzieningen

Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten

2024

2025

1.865.000

0

1.865.000

Onderwijshuisvesting

Vernieuwbouw De Ark

2020

2020

5.320.175

56.276

5.263.899

Totaal investeringen met economisch nut

7.185.175

56.276

7.128.899

TOTAAL PROGRAMMA 1

7.185.175

56.276

7.128.899

Programma 2 Energie en klimaat

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Afval investerings budget

Investeringen afvalinzamelingen

2019

2020

433.105

96.808

336.297

Ondergrondse containers afvalinzameling

Voorbereidings krediet ECO park

2019

2020

165.798

101.192

64.606

Riolering

Rioleringskrediet 2020 - 40jr

2020

2020

9.677.630

0

9.677.630

Riolering

Rioleringskrediet 2020 - 15jr

2020

2020

124.620

0

124.620

Riolering

Rioleringskrediet 2021 - 40jr

2021

2021

9.390.380

0

9.390.380

Riolering

Rioleringskrediet 2021 - 15jr

2021

2021

124.620

0

124.620

Riolering

Rioleringskrediet 2022 - 40jr

2022

2022

7.647.380

0

7.647.380

Riolering

Rioleringskrediet 2022 - 15jr

2022

2022

124.620

0

124.620

Riolering

Rioleringskrediet 2023 - 40jr

2023

2023

8.478.380

0

8.478.380

Riolering

Rioleringskrediet 2023 - 15jr

2023

2023

124.620

0

124.620

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

36.291.153

198.000

36.093.153

TOTAAL PROGRAMMA 2

36.291.153

198.000

36.093.153

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

2020

2020

780.000

77.145

702.855

Totaal investeringen met economisch nut

780.000

77.145

702.855

Investeringen met maatschappelijk nut

Verkeer

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

2021

2021

4.057.000

0

4.057.000

Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020

2020

2020

250.000

0

250.000

Maatr. knelpunt. verkeer en VCP 2020-2021

2021

2021

5.824.300

0

5.824.300

Verkeersplannen

Herinrichting Sportlaan

2022

2022

235.000

0

235.000

Vervanging VRI

Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug

2023

2023

395.000

0

395.000

Diverse investeringen openbaar gebied

GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie

2020

2020

85.000

0

85.000

Totaal investeringen maatschappelijk nut

10.846.300

0

10.846.300

TOTAAL PROGRAMMA 3

11.626.300

77.145

11.549.155

Programma 4 Sociaal domein

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Vastgoed

Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr

2020

2020

668.642

446.853

221.789

Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr

2020

2020

936.808

606.588

330.220

Totaal investeringen met economisch nut

1.605.450

1.053.441

552.009

TOTAAL PROGRAMMA 4

1.605.450

1.053.441

552.009

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Sport_Zonnepanelen

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

2019

2020

89.750

105.850

-16.100

Zonnepanelen (325) Mammoet

2019

2020

44.654

0

44.654

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

2019

2020

237.688

200.428

37.260

Zonnepanelen (88) Zebra

2019

2020

8.628

0

8.628

Totaal investeringen economisch nut

380.720

306.278

74.442

Investeringen met maatschappelijk nut

Sport

Terreininr. tijdelijke sporthal Tobbe

2019

2020

383.000

264.176

118.824

Totaal investeringen maatschappelijk nut

383.000

264.176

118.824

TOTAAL PROGRAMMA 5

763.720

570.454

193.266

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Vervanging cameratoezicht

Vervanging camera toezicht js 2019

2019

2020

43.787

13.186

30.601

Totaal investeringen met economisch nut

43.787

13.186

30.601

TOTAAL PROGRAMMA 6

43.787

13.186

30.601

Programma 7 Bestuur en organisatie

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Huisvesting

Vervanging meubilair HvdS

2019

2020

125.000

0

125.000

Zonwering HvdS

2019

2020

29.000

19.617

9.383

Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr

2019

2020

0

0

0

Audiovisuele middelen Raad

Audiovisuele middelen vergadercentr raad

2019

2020

488.749

0

488.749

Totaal investeringen met economisch nut

642.749

19.617

623.132

TOTAAL PROGRAMMA 7

642.749

19.617

623.132

TOTAAL GENERAAL

58.158.334

1.988.119

56.170.215

Investeringen in uitvoering die afgesloten worden

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met maatschappelijk nut

Uitvoeringsmaatregelen Waterplan

Watersysteem Historische Binnenstad deel 2

2019

2019

109.129

93.915

15.214

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

109.129

93.915

15.214

TOTAAL PROGRAMMA 1

109.129

93.915

15.214

Programma 2 Energie en klimaat

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Afval investerings budget

AfvalScheidenLoont

2019

2019

0

0

0

Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009

2019

2019

0

0

0

Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")

2019

2019

0

0

0

Riolering

Rioleringskrediet 2019 - 40 jr

2019

2019

6.106.380

6.453.765

-347.385

Rioleringskrediet 2019 - 15 jr

2019

2019

124.620

121.194

3.426

Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

6.231.000

6.574.959

-343.959

TOTAAL PROGRAMMA 2

6.231.000

6.574.959

-343.959

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Herinichting woonwagenlokatie

Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen

2019

2019

32.417

32.406

11

WW-Standplaats EMT betonplaat

2020

2020

350.000

398.621

-48.621

Totaal investeringen met economisch nut

382.417

431.027

-48.610

Investeringen met maatschappelijk nut

Investeringen wegen grijs

Investeringen PP jaarschijf 2019

2019

2019

3.500.000

1.806.684

1.693.316

PP CIP jaarschijf 2019

2019

2019

1.155.000

1.335.345

-180.345

PP Lange Termijn Investeringen (LTI) js 2019

2019

2019

170.283

308.518

-138.235

Verkeer

Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2017

2019

2019

0

0

0

Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2018

2019

2019

0

0

0

Inr. openb. gebied Fietsveiligheid 2019

2019

2019

400.012

397.146

2.866

Mobiliteitsplan js 2018 en 2019

2019

2019

68.471

68.467

4

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

5.293.766

3.916.160

1.377.606

TOTAAL PROGRAMMA 3

5.676.183

4.347.187

1.328.996

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Renovatie sportvelden

Vervanging hekwerken (2019)

2019

2019

0

0

0

Sportvelden (2019) 1

2019

2019

0

0

0

Sportvelden (2019) 2

2019

2019

0

0

0

Ombouw hoofdveld Olympia naar kunstgras

2019

2019

726.400

630.777

95.623

Sport

Sporthal Tobbe (10 jaar)

2019

2019

456.618

340.472

116.146

Totaal investeringen met economisch nut

1.183.018

971.250

211.769

TOTAAL PROGRAMMA 5

1.183.018

971.250

211.769

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Diverse investeringen stadstoezicht

Vervanging cameratoezicht js 2018

2019

2019

26.750

26.750

0

Parkeren

Parkeerautomaten - aanpassingen

2019

2019

227.856

217.691

10.165

Totaal investeringen met economisch nut

254.606

244.441

10.165

TOTAAL PROGRAMMA 6

254.606

244.441

10.165

Programma 7 Bestuur en organisatie

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Niet over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Automatisering

MIVOP Automatisering 2018

2019

2019

0

0

0

MIVOP Bedrijfsvoering 2018

2019

2019

0

0

0

MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018

2019

2019

0

0

0

Automatisering 2019

2019

2019

450.000

449.509

491

Iedereen een smartphone ( 3 jr )

2019

2019

150.000

155.196

-5.196

Totaal investeringen met economisch nut

600.000

604.705

-4.705

TOTAAL PROGRAMMA 7

600.000

604.705

-4.705

TOTAAL GENERAAL

14.053.936

12.836.457

1.217.480

Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen naar volgende jaren

Programma 7 Bestuur en organisatie

Categorie (bedragen x € 1)

Omschrijving

Jaar gereed was

Jaar gereed wordt

Krediet na begrotings- wijziging

Som van uitgaven en inkomsten

Over te brengen naar 2020

Investeringen met economisch nut

Huisvesting

Ververvanging koffieautomaten HvdS

2019

2020

25.000

0

25.000

Totaal investeringen met economisch nut

TOTAAL PROGRAMMA 7

25.000

0

25.000

TOTAAL GENERAAL

25.000

0

25.000