Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2019 (WAVA) is opgenomen dat aan het eind van een jaar alle kredieten worden afgesloten die volgens het CIP dat jaar als eindjaar hebben. Indien het krediet nog niet afgesloten kan worden, dient een toelichting te worden gegeven waarom is afgeweken van de planning. Indien op basis hiervan blijkt dat het eindjaar aangepast moet worden, wordt dit als voorstel voor aanpassing van het CIP afgewogen in de begrotingswijziging naar aanleiding van de jaarrekening.

In de navolgende overzichten zijn per programma de investeringen volgens het CIP met eindjaar 2019 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2019 maar te verlengen tot 1 januari 2021.

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2020

Investeringen met economisch nut

Voorbereidings krediet ECO park

De afronding vindt plaats in 2020.

64.606

Investeringen afvalinzamelingen

Uitgaven 2020 verwacht.

336.297

Totaal investeringen met economisch nut

400.903

TOTAAL PROGRAMMA 2

400.903

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2020

Investeringen met economisch nut

Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad

Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.

-16.100

Zonnepanelen (325) Mammoet

Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.

44.654

Zonnepanelen (600) Groenhovenbad

Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.

37.260

Zonnepanelen (88) Zebra

Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.

8.628

Totaal investeringen met economisch nut

74.442

Investeringen met maatschappelijk nut

Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe

Gedeelte van de inrichting en de bijbehorende financiële afwikkeling gaan plaatsvinden in 2020

118.824

Totaal investeringen met maatschappelijk nut

118.824

TOTAAL PROGRAMMA 5

193.266

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2020

Investeringen met economisch nut

Vervanging camera toezicht js 2019

Nog niet alle camera's zijn vervangen; dit vindt verder plaats in 2020

30.601

Totaal investeringen met economisch nut

30.601

TOTAAL PROGRAMMA 6

30.601

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving (bedragen x € 1)

Toelichting

Restant bedrag 2020

Investeringen met economisch nut

Vervanging koffieautomaten HvdS

De aanschaf is uitgesteld naar 2020 mede i.v.m. interne verhuizingen.

25.000

Vervanging meubilair HvdS

De vervanging zal plaatsvinden in 2020.

125.000

Zonnewering HvdS

De afronding vindt plaats in 2020.

9.383

Audiovisuele middelen vergadercentrum raad

De vervanging zal plaatsvinden in 2020.

488.749

Totaal investeringen met economisch nut

648.132

TOTAAL PROGRAMMA 7

648.132

TOTAAL GENERAAL

1.272.902