Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften

In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2019 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking zijn de cijfers 2018 toegevoegd.

Omschrijving

2019

2018

Aantal aanslagregels belastingjaar

195.901

160.923

Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

4.232

2.858

Bruto opgelegd

€ 47.152.450

€ 45.253.460

Correcties

- € 1.027.112

- € 964.375

Kortingen (afvalstoffenheffing diftar)

- € 21.006

Kwijtscheldingen

- € 1.509.846

- € 1.620.487

Netto

€ 44.594.486

€ 42.668.598

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 44.594.486 een bedrag van € 1.110.037 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2019.

Opbrengsten

De opbrengst OZB is 2,1% hoger dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal aanslagen in 2019 zijn opgelegd betreffende voorgaande belastingjaren.

De opbrengst afvalstoffenheffing is 1,4% hoger dan de raming.

De opbrengst rioolheffingen is 5,3% hoger dan de raming. Bij het opmaken van de begroting is nog geen rekening gehouden met het uiteindelijke vastgestelde (hogere) belastingtarief.

De opbrengst hondenbelasting is 2,0% hoger dan de raming.

De opbrengst toeristenbelasting is € 22.221 hoger dan de raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op het belastingjaar 2018 en wordt onder andere veroorzaakt door een hoger aantal overnachtingen ten opzichte van 2017 (van plm. 83.000 naar 86.000). De aanslagen toeristenbelasting worden nog eenmalig achteraf opgelegd. Dit betekent dat de aanslagen toeristenbelasting 2019 begin 2020 worden opgelegd.

Kwijtschelding

In het kalenderjaar 2019 is een bedrag van € 1.509.846 kwijtgescholden. Hiervan had € 1.421.611 betrekking op het belastingjaar 2019 en € 88.235 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de kwijtschelding als volgt: € 1.499.417 (2016); € 1.513.770 (2017); € 1.620.487 (2018).

Bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

Per 1 januari 2019 waren er bij de BSGR met betrekking tot Gouda nog 94 bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen in behandeling. In 2019 zijn er 889 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. Het aantal nog af te handelen bezwaarschriften per 31 december 2019 bedroeg 124.