Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale heffingen;
  2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

ad 1. Overzicht lokale heffingen

Belasting

Opbrengst
2019
begroot

Opbrengst
2019
rekening

Kwijt-schelding begroot 2019

Kwijt-schelding rekening 2019

Tarieven

Onroerende-zaakbelastingen

14.508.114

14.815.214

10.000

3.258

eigenaar woning

eigenaar niet-woning

gebruiker niet woning

0,1081%

0,3144%

0,2507%

Afvalstoffenheffing              

8.035.000

8.151.230

700.000

770.961

284,00

Rioolheffingen

16.480.604

17.360.241

659.813

735.627

eigenaren

gebruikers

244,35

243,60

N.B. Het tarief voor afvalstoffenheffing is als volgt opgebouwd:

  • vast tarief + (variabel tarief 140 liter container x gemiddeld aantal inzamelingen)
  • 209,00 + (€ 1,50 x 50)

ad 2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

Onderstaand een tabel met de lastendruk in Gouda in het jaar 2019 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder. Ter vergelijking zijn de cijfers 2018 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2019 is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 206.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda per waardepeildatum 1 januari 2018).

 Omschrijving

 2019

2018

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

222,70

  

213,70

Afvalstoffenheffing

284,00

284,00

325,80

325,80

Rioolrechten eigenaar

244,35

 

219,35

Rioolrechten gebruiker

243,60

243,80

222,60

222,60

Totaal

994,65

527,80

981,45

548,40