Kostenonderbouwing tarieven

In deze paragraaf geven we per titel en per hoofdstuk aan hoe, gebaseerd op de realisatie 2019, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven is geweest. Per hoofdstuk mogen afzonderlijke onderdelen van de legesverordening een kostendekkendheid hebben van meer dan 100% zolang het totaal van de kostendekkendheid per titel maar niet boven die 100% uit komt. Op basis van de realisatie 2019 is een kostendekkendheid van meer dan 100% per titel niet voorgekomen.

Titel 1 Algemene dienstverlening - Realisatie 2019

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

135.919

10.534

2.677

149.130

146.943

146.943

98,5%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

604.323

46.835

11.421

662.579

383.620

383.620

57,9%

1.3 Rijbewijzen

297.037

23.020

7.263

327.320

322.954

322.954

98,7%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

59.463

4.608

1.898

65.970

28.746

28.746

43,6%

1.5 Publiekszaken ov

156.225

12.107

1.885

170.218

157.571

157.571

92,6%

1.7 Gemeentearchief

10.755

834

0

11.589

3.930

3.930

33,9%

1.9 Geluidshinder

133

10

0

143

54

54

37,9%

1.10 Winkeltijdenwet

0

0

0

0

0

0

0,0%

1.11 Huisvestingswet

14.276

1.106

0

15.382

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

58.696

4.549

3.936

67.181

22.086

22.086

32,9%

1.14 Leegstandswet

5.544

430

0

5.974

125

125

2,1%

1.16 Kansspelen

3.376

262

0

3.637

1.129

1.129

31,0%

1.17 Telecommunicatie

67.745

5.325

0

73.070

48.058

48.058

65,8%

1.18 Diversen

55.943

4.336

0

60.278

48.418

48.418

80,3%

Totaal titel 1

1.469.434

113.956

29.080

1.612.470

1.163.635

1.163.635

72,2%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving (FLO) / Omgevingsvergunning - Realisatie 2019

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Totaal titel 2

1.657.217

125.783

297.624

2.080.624

2.030.693

2.030.693

97,6%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn - Realisatie 2019

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

96.990

6.976

0

103.966

12.586

12.586

12,1%

3.2 Organiseren evenementen of markten

112.517

0

0

112.517

14.003

14.003

12,4%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.250

174

0

2.425

655

655

27,0%

3.5 Brandbeveiligingsverordening

2.250

177

0

2.427

447

447

18,4%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 3

214.007

7.327

0

221.335

27.691

27.691

12,5%

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2019 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

Uit de tabel met betrekking tot de kostenonderbouwing van de leges blijkt dat de baten niet uitgaan boven de totale lasten verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken.