Beleid

De raad heeft in december 2018 de belastingverordeningen 2019 vastgesteld, met daarin opgenomen de tarieven 2019. De tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. Dit percentage was vermeld in de circulaire Gemeentefonds mei 2018. Het specifieke tarief voor het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats in sector 1 is geschrapt. Daarmee is uitvoering gegeven aan hetgeen in het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen: parkeren voor gehandicapten wordt gratis. Het gehalveerde precariotarief voor terrassen en het tijdelijke 0-tarief voor uitstallingen is vervallen. Bij de afvalstoffenheffing is heffen op basis van diftar ingevoerd. Er is een vast tarief en een variabel tarief. Voor belastingplichtigen die vanwege een chronische ziekte of aandoening een substantiële hoeveelheid medisch afval aanbieden geldt een vrijstelling van maximaal € 75,00. Overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 zou de rioolheffing eigenaren met 17,4% en de rioolheffing gebruikers met 9,4% stijgen. De stijging van de rioolheffing eigenaren kon echter beperkt blijven tot 11,4%. De tarieven voor onroerende zaak belasting zijn conform hetgeen is aangegeven in het coalitieakkoord alleen bijgesteld met het inflatiepercentage van 2,4%.