Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting van de scholen en voldoende gymzalen voor bewegingsonderwijs. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van hun schoolgebouwen. De gymzalen zijn in beheer bij Sport.Gouda. De “Nota onderhoud schoolgebouwen” voldoet nog. De nota geldt voor een beperkt aantal schoolgebouwen, namelijk de zes zogeheten “bruikleenscholen”, die in eigendom zijn bij de gemeente. Voor de overige schoolgebouwen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderhoudsniveau.

Financiële middelen

Voor het onderhoud van de bruikleenscholen (dit zijn schoolgebouwen waarvan de gemeente de eigenaar is) blijven middelen nodig. Door een jaarlijkse dotatie aan de voorziening worden fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de voorziening opgevangen. Daarnaast is jaarlijks een bedrag van rond de € 100.000 beschikbaar voor de 14 gymnastiekzalen die in beheer zijn bij Sport.Gouda.

Het verloop van deze voorziening in 2019 was als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Stand 1 januari 2019

461

Toevoegingen

97

97

0

Onttrekkingen

97

558

96

Stand 31 december 2019

0

De voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen voldoet niet meer aan de richtlijnen van het BBV en is in 2019 vrijgevallen.

dagelijks onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de zes bruikleenscholen. Gebruik vindt plaats op basis van medegebruiksovereenkomsten. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. Sport.Gouda onderhoudt de gymnastieklokalen.

In 2019 zijn aan het dagelijkse onderhoud de volgende middelen besteed:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Na wijzigingen

Realisatie 2019

Dagelijks onderhoud bruikleenscholen

101

97

71