Riolering

Beleid

In maart 2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019 - 2023 door de raad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioolkosten opgenomen. De raad heeft besloten tot het opnemen middelen ter dekking van de kosten van de noodzakelijke klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is de lijn van de toekomstbestendige financieringssystematiek (die in het vorige GRP 2014-2018 was ingezet) voortgezet. Het jaar 2019 is daarbij het laatste jaar waarin investeringsuitgaven gekapitaliseerd worden en tot meerjaren rente- en afschrijvingslasten lasten leiden.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan zijn jaarlijkse bedragen opgenomen per onderhouds- of vervangingscategorie, benodigd voor de uitvoering van het plan. Middelen voor groot onderhoud, kapitaallasten van (historische) vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen is gelijk aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad vastgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolering.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Stand 1 januari 2019

13.545

Aanvullende dotatie uit rekeningresultaat 2018

0

0

0

Exploitatielasten (incl BTW)

15.351

12.999

2.352

Opbrengst rioolheffing

16.481

17.494

-1.013

Stand 31 december 2019

18.024

Voorbeelden van rioleringswerkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd:

  • dagelijks onderhoud riolering en gemalen
  • baggeren diverse watergangen
  • rioolvervanging Raam
  • reiniging ontluchters ATS Boelekade