Openbare ruimte (wegen en kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van de CROW-normen. Het kwaliteitsplan is hierop aangepast.

Het dagelijks onderhoud wordt met ingang van 2019 volledig uitgevoerd door marktpartijen, via aanbestedingsprocedures opnieuw gegund. Dit heeft te maken met de terugname van de taak Infrabeheer Openbare Ruimte waarbij Cyclus tot en met 2018 nog de uitvoerende partij was voor onder meer dagelijks onderhoud verhardingen en riolering. De gemeente controleert de kwaliteit van het onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten.

Sinds 2011 worden investeringen in bruggen, tunnels en beschoeiingen geactiveerd. Jaarlijks wordt een beheerplan groot onderhoud en vervangingsonderhoud (GoVo) opgesteld met een 8 jarige doorkijk. Dit beheerplan wordt eenmaal per 2 jaar (in de even jaren) aan de raad aangeboden, recentelijk in november 2018.

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat met ingang van 2017 alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen) geactiveerd moeten worden. Daartoe is een reeks budgetten "Investeringen maatschappelijk nut" opgenomen. Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke investeringsuitgaven. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is met ingang van 2017 verlaagd met een identiek bedrag.

Financiële middelen

groot onderhoud openbaar gebied (projectprogrammering)

De kosten van het groot onderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan de voorziening plaats. In de toevoeging aan de voorziening wordt rekening gehouden met een vermindering van de dotatie als gevolg van de kapitaallasten van de Lange Termijn Investeringen.

Het verloop van deze voorziening was in 2019 als volgt:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Stand 1 januari 2019

6.184

Toevoegingen

2.848

3.479

-631

Extra toevoegingen

0

301

-301

Onttrekking

2.652

3.258

-606

Stand 31 december 2019

6.706

Een structureel CIP investeringsbudget van € 1,28 miljoen is beschikbaar ter dekking van de kosten van een deel van de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Uitgaven

4.825

3.451

1.375

Voorbeelden van groot onderhoud en investeringsuitgaven 2019:

 • Vervangen lichtmasten en armaturen
 • Herstellen asfaltdeklagen en elementenverharding
 • Vervangen speelondergronden en speeltoestellen
 • Vervangen beschoeiingen
 • Onderhoud spoortunnel en kunstwerken (o.a. herstel dek Haastrechtsebrug)
 • Ophogen Ronsseweg (deels)
 • Ophogen Pepermolenerf Marconistraat en Voltaweg (deels)

dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Na wijzigingen

Realisatie 2019

Wegen

6.259

5.107

4.063

Water

287

235

270

Groen

3.146

3.494

2.842

Voorbeelden van dagelijks beheer en onderhoud dat in 2019 is uitgevoerd:

 • Diverse reparaties aan wegen en riolen;
 • Reinigen openbare ruimte;
 • Groenonderhoud openbare ruimte;
 • Snoeiwerkzaamheden aan bomen in de stad;
 • Oplossen van diverse meldingen van burgers;
 • Levering van diverse adviezen en rapportages.