Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel: het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De gebieden van de Groenalliantie hebben recreatieve waarde voor bewoners. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden, waarmee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde samenleving. De natuurspeelplaats in de Goudse Hout is aangelegd. Ouders en kinderen weten de speelplek goed te vinden en te waarderen; het bezoek aan de Goudse Hout is daardoor toegenomen. In overleg met Vrienden-van-de-Goudse-Hout, waar inmiddels veel partijen bij zijn aangesloten, wordt overlegd over de verdere ontwikkeling en inrichting van de Goudse Hout. Er wordt o.a. gezocht naar het aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers door meer scheiding van deze stromen, aangezien die elkaar geregeld in de weg zitten op de soms smalle paden.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen' van Midden-Holland. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland. SAMH behoudt, beheert en ontsluit relevante publicaties uit Gouda en de regio. Streekarchief Midden-Holland beheert, in het kort gezegd, het geheugen van de regio Midden-Holland. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal van het streekarchief.

Belangrijke ambities die SAMH uitgesproken heeft in haar beleidsvisie zijn:

  • Open digitale beschikbaarstelling van de collectie
  • Ontsluiten van archiefcollecties door het publiek (crowdsourcing): het aantal online raadpleegbare collecties van het Streekarchief moet omhoog.
  • Consolideren en uitbouwen van de educatiefunctie
  • Digitaal atelier: Het is de ambitie van het Streekarchief om in de vorm van een digitaal atelier te bouwen aan een nieuwe visie omtrent digitaal informatie- en archiefbeheer
  • Het SAMH zal zich in toenemende mate gaan richten op “archieftoezicht 2.0”. Toetsing aan het begin van de keten.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd. 

Sport.Gouda

Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening, o.a. door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.

In 2019 heeft Sport.Gouda net als andere jaren gemeentelijke gymzalen, sportzalen, sporthallen en het zwembad geëxploiteerd. Er is gewerkt aan een meerjarig onderhouds- en investeringsplan voor de sportaccommodaties dat vanaf 2020 geïmplementeerd gaat worden. Sportverenigingen werden ondersteund op een groot aantal terreinen en vele buitenschoolse activiteiten en evenementen werden georganiseerd. Dat gebeurde onder andere met behulp van een groot aantal gesubsidieerde medewerkers (combinatiefunctionarissen), programma’s als Gouda Goed Bezig en medewerking aan de totstandkoming van het Gouds Sportakkoord.