Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

17.275

16.891

17.632

-741

Baten

-2.628

-2.594

-3.098

504

Saldo van baten en lasten

14.647

14.296

14.534

-238

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

54

54

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-146

-146

0

Gerealiseerd resultaat

14.647

14.204

14.442

-238

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

2.3 Recreatieve havens lasten

261

258

255

2

2.3 Recreatieve havens baten

-104

-104

-111

8

Saldo

158

154

144

10

5.1 Sportbeleid en activering lasten

6.111

6.002

6.649

-647

5.1 Sportbeleid en activering baten

0

0

-544

544

Saldo

6.111

6.002

6.105

-103

5.2 Sportaccommodaties lasten

2.798

2.688

2.702

-15

5.2 Sportaccommodaties baten

-2.523

-2.491

-2.440

-51

Saldo

275

197

263

-66

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part lasten

3.891

3.777

3.705

72

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part baten

0

0

-3

3

Saldo

3.891

3.777

3.702

75

5.4 Musea lasten

2.142

2.142

2.134

7

5.4 Musea baten

0

0

0

0

Saldo

2.142

2.142

2.134

7

5.5 Cultureel erfgoed lasten

229

175

328

-153

5.5 Cultureel erfgoed baten

0

0

0

0

Saldo

229

175

328

-153

5.6 Media lasten

1.842

1.850

1.858

-8

5.6 Media baten

0

0

0

0

Saldo

1.842

1.850

1.858

-8

Totaal saldo taakvelden

14.647

14.296

14.534

-238

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

5.1 Sportbeleid en activering

647.000

N

544.000

V

In 2017 is de subsidieregeling Sportimpuls Gouda 2017 vastgesteld. De regeling is gericht op activiteiten in het sociaal domein. Sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen, konden een financiële bijdrage aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten op het gebied van gezondheid, preventie en participatie die Goudse inwoners met elkaar verbindt. Nog niet alle initiatieven waren aan het einde van 2019 financieel afgewikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld het restantbudget opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

35.000

V

I

Uitvoering sportbeleid: Als compensatie van gewijzigde BTW-wetgeving is de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) geïntroduceerd. In 2019 is een bijdrage van het ministerie van VWS ontvangen en doorbetaald aan Sport.Gouda.

590.000

N

I

590.000

V

I

Uitvoering sportbeleid: Aan Sport.Gouda is een extra bijdrage verstrekt ter hoogte van het werkelijk tekort als gevolg van de gewijzigde BTW-wetgeving.

125.000

N

I

Overig

33.000

V

I

46.000

N

I

5.2 Sportaccommodaties

15.000

N

51.000

N

Het budget van de huuropbrengsten van het zwembad is voor 2019 geïndexeerd. Hierover zijn in het verleden echter afspraken met Sport.Gouda gemaakt.

45.000

N

I

Overig

15.000

N

I

6.000

N

I

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

72.000

V

3.000

V

Erfgoed - Kunst in de openbare ruimte: Het bedrag betreft een eenmalig budget voor een groot onderhoudsronde van de culturele kunstwerken en reguliere jaarlijkse middelen voor regulier onderhoud en reparaties. Offertes zijn aangevraagd maar het was te kort dag om de werkzaamheden nog in 2019 uit te laten voeren.
In 2020 krijgt het totale bestand van kunstwerken een nulbeurt en wordt waar nodig opgeknapt/gerepareerd. In 2020 staat een aanzienlijke hoeveelheid werkzaamheden in een keer gepland, mede als voorbereiding op Gouda750. Voorgesteld wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen.

49.000

V

I

Evenementen: Het voordeel op evenementen wordt veroorzaakt door het doorschuiven van een aantal evenementensubsidies van 2019 naar 2020. Op basis van de subsidieverordening dienen overschotten op deze subsidies beschikbaar te blijven voor een volgend jaar. Voorgesteld wordt dan ook om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

25.000

V

I

Overig

2.000

N

I

3.000

N

I

5.5 Cultureel erfgoed

153.000

N

Voor een bedrag van € 169.000 zijn subsidies gemeentelijke monumenten uitbetaald, ook op verplichtingen voorgaande jaren. De dekking van deze kosten komt uit het nog resterende Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). Zie ook de toelichting in programma 3, taakveld 8.3: Wonen en Bouwen.

169.000

N

I

Overig

16.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Renovatie sportvelden

726

631

96

Sport zonnepanelen

381

306

74

Sport

840

605

235

TOTAAL

1.947

1.542

405

Toelichting op het investeringsoverzicht

Renovatie sportvelden

Het hoofdveld van GC&FC Olympia is in 2019 omgebouwd van natuurgras naar kunstgras. De raad heeft bij het
1e ijkmoment 2019 ingestemd met een ophoging van het investeringsbudget naar € 726.000. Als compensatie van gewijzigde BTW-wetgeving is de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) geïntroduceerd. In 2019 is een bijdrage van het ministerie van VWS ontvangen waardoor het voordeel ontstaat.

Sport Zonnepanelen

De investeringsbudgetten voor de zonnepanelen en zonnecollectoren voor Mammoet, Zebra en Groenhovenbad worden doorgeschoven naar 2020. De installaties van de Mammoet en Zebra zijn opgeleverd. Het plaatsen van de zonnepanelen op het Groenhovenbad heeft in 2019 vertraging opgelopen door verschil van inzicht met de aannemer over de geleverde prestatie. Naar verwachting wordt dit in de loop van 2020 opgelost en vindt de financiële afwikkeling van deze installaties eveneens in 2020 plaats.

Sport

Sporthal Dick van Dijk (de nieuwe sporthal in het Groenhovenpark) is in 2019 opgeleverd. Bij de raadsbehandeling op 3 april 2019 over deze tijdelijke sporthal voor 10 jaar is een motie aangenomen inzake “opties verlenging levensduur openhouden”. In het door de raad gevoteerde investeringsbudget was rekening gehouden met een bedrag voor de sloop. Als uitvoering van de motie wordt het niet bestede budget (€ 116.000) voor het demonteren en verwijderen van de hal nu afgesloten en opnieuw aangevraagd als sloop aan de orde is.

De terreininrichting bij deze tijdelijke sporthal was eind 2019 nog niet volledig gerealiseerd. De (financiële) afwikkeling, zoals hekwerk en inkoop gevelbelettering, vindt in 2020 plaats.