Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Cultuurnota

In 2019 is verder uitvoering geven aan de ambities uit de cultuurnota. De culturele organisaties in Gouda hebben via de meerjarige subsidie de opdracht om op de verschillende onderdelen hieraan uitvoering te geven. In die uitvoering zijn ze goed op koers en zijn (ver)nieuw(d)e activiteiten opgezet. Museum Gouda, de Garenspinnerij en de andere culturele organisaties hebben in 2019 het bereik van hun activiteiten in de stad verder uitgebreid. De bibliotheek was in 2019 de best bezochte bibliotheek van Nederland.

De gemeenteraad heeft op basis van de businesscase leren & creëren besloten om de Chocoladefabriek door te ontwikkelen en uit te breiden met nieuwe partners en heeft daarvoor budget beschikbaar gesteld. In 2019 is gewerkt aan het inhoudelijke concept en het ontwerp van deze 2e etage. Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is omgedoopt tot Stichting Libertum.

Voor de Goudse Schouwburg is in 2019 gewerkt aan een businesscase, die in voorjaar van 2020 wordt afgerond. Hierin komen de ambities van de schouwburg voor het bereiken van nieuwe en behouden van bestaande doelgroepen en het aantrekken van de zakelijke markt, samen met diverse aspecten op het gebied van vastgoed en interieur. Het eventuele vervolg op de businesscase wordt in 2020 verder uitgewerkt.

Gouda 750

Vanuit de Stuurgroep Gouda750, alsook de gemeenteraad, zijn kaders gesteld voor de viering van 750 jaar stadsrechten. 

In 2019 hebben diverse publieksactiviteiten plaats gevonden om bekendheid te geven aan het feestjaar. Daartoe zijn twee grote stadsbijeenkomsten georganiseerd waar in beide gevallen tussen de 150 en 180 personen aanwezig waren. Deze bijeenkomsten waren er vooral op gericht om organisaties en mensen te enthousiasmeren om feestelijkheden te gaan organiseren en om bekendheid te geven aan het Fonds Gouda750.

In juli is de Stichting Fonds Gouda750 ‘Geef Gouda Door’ opgericht. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro in het fonds gestort, met de missie voor het aangestelde fondsbestuur om dit bedrag te verdubbelen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen organisaties aanvragen voor een financiële bijdrage indienen bij het fonds. Momenteel wordt gewerkt aan een sponsorpakket om meer financiële middelen te genereren voor het feestjaar.

In 2019 is ook hard gewerkt aan de totstandkoming van de Verordening Instandhouding Erfgoed waar de subsidieregeling panden Gouda750 een onderdeel van is. Met als doel om veel panden opgeknapt te hebben tijdens het feestjaar.

Kaas

Cheese Valley is nader vorm en inhoud gegeven. De kwartiermaker heeft gewerkt aan een nieuw marketingplan. Concrete resultaten zijn een online strategie en de inzet van “the taste of the Dutch masters” - een 3d stilleven met kaas uit Cheese Valley. Daarnaast is vooral gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking met private partners. De op te richten stichting Cheese Valley, met steun van publieke en private organisaties, is hierin de verbinder. Op 17 oktober 2019 is hiervoor een intentie overeenkomst getekend. In 2019 is de eerste editie van de Gouda Cheese Awards georganiseerd.

De website Goudakaasstad.nl heeft het afgelopen jaar een eigentijdse uitstraling gekregen. Ook zijn de ambachtenmarkt en de optredens aangepast waardoor er nog meer levendigheid ontstaat rondom de kaasmarkt en in de Goudse binnenstad. De stichting werkt ook aan meer verbinding met horeca rondom de Markt. De eerste editie van de Gouda Cheese Awards was tijdens de kaasmarkt van 6 juni, met prijzen voor de lekkerste kazen van Nederland.

De plannen voor de Cheese Experience zijn in 2019 afgerond en de verbouwing van de Kazerne aan de Agnietenstraat is gestart. De opening voor publiek is gepland op 1 maart 2020. De gemeenteraad heeft budget ter beschikking gesteld voor de herinrichting van het gebied rondom de Experience (Agnietenstraat/Korte Vest). In de plannen is een nieuwe aanlegsteiger langs de kade opgenomen. welke bezoek via het water mogelijk maken, bijvoorbeeld vanuit Landal in Reeuwijk. De provincie heeft subsidie toegezegd voor de realisatie van de steiger.

Watertoerisme en –recreatie

Met de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft Gouda een kansenkaart waterrecreatie opgesteld. Dit heeft ook een plek gekregen binnen de nieuwe visie Rijke Groenblauwe leefomgeving van de provincie Zuid-Holland en de Uitvoeringsagenda hiervan. Voor het thema waterrecreatie worden voor drie prioritaire gebieden, waaronder Midden-Holland, regionale uitvoeringsagenda’s voorbereid. Na een succesvolle vaarproef in 2018, heeft in het kader van het mogelijk maken om een "rondje Rijn-IJssel" te kunnen varen, in de zomer 2019 voor het tweede jaar een vaarproef plaatsgevonden op het traject Gouda-Reeuwijk. Ongeveer 150 bootjes maakten gebruik van de mogelijkheid onbeperkt heen en weer te varen op twee zaterdagen. De pilot is in 2019 voor de tweede keer gehouden. Wens is om het geen pilot meer te laten zijn, maar een jaarlijks terugkerend moment dat varen van Gouda naar Reeuwijk en omgekeerd mogelijk is.

De gemeente blijft in gesprek met de Wateralliantie over haar visie op water en het gezamenlijke onderzoek over revitalisering van de zuidelijke binnenstad en de verbinding met de Hollandse IJssel. De Wateralliantie is gevraagd om samen met de gemeente en andere organisaties na te denken over de gevolgen van bodemdaling voor het historisch stadsgezicht. Voor de opgave op het gebied van klimaatadaptatie zal worden teruggegrepen naar de afspraken die worden gemaakt in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. 

Uitvoeren Programma Binnenstad

In 2019 zijn diverse acties ondernomen voor een (economisch) vitale en levendige binnenstad. Zo is er geïnvesteerd in een aantrekkelijke binnenstad. Er zijn plannen opgesteld om de Korte Vest en de Agnietenstraat opnieuw in te richten en er zijn voorbereidingen getroffen om de uitvoering in het Zuidelijke Stationsgebied op te starten. Bij de Korte Vest en de Agnietenstraat levert de herinrichting een gewenst winkelrondje op waardoor de Kop van de Kleiweg beter in beeld komt. Bij het Zuidelijk Stationsgebied ontstaat er een rode loper naar de binnenstad. Beiden zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van de Goudse binnenstad.

Door het continueren van de wonen-boven-winkels-regeling (welke in 2019 wederom volledig is benut) is de levendigheid van de binnenstad gestimuleerd. Ook door de extra middelen voor evenementen, de transformatie van het oude stadskantoor tot woningen en door herbestemming van het Weeshuis tot een hotel neemt de levendigheid toe. Voor 2020 staat de opening van de Cheese Experience gepland en is gestart met de voorbereiding van Gouda750. Beide activiteiten zullen een stimulans voor de binnenstad opleveren.

In 2019 is er in het winkelgebied hard gewerkt aan het bestrijden van leegstand. Leegstand ontsiert winkelgebieden en brengt de economische vitaliteit van winkelgebieden in gevaar. De leegstand is gedaald van 8,8% naar 7,6%. Door middel van het accountmanagement werkt de gemeente eveneens hard om het ondernemersklimaat in de binnenstad te verbeteren. Om de binnenstad verder te versterken is de gemeente in 2019 gestart met een traject voor bredere samenwerking tussen alle partijen met binnenstad-belangen te komen. Het is de bedoeling om in 2020 dit Centrummanagement te realiseren.

Verbeteren toegankelijkheid winkels

Naar aanleiding van de inspraakreactie van de GAB (Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking) zijn in 2019 twee concrete acties ondernomen. Studenten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology (CIV ST) hebben op basis van een ‘ervaringsrondje’ door de binnenstad nagedacht over technische hulpmiddelen om mensen met een beperking te helpen bij hun rondgang in de binnenstad. De SOG heeft op 8 oktober een inspiratiedag georganiseerd samen met het GAB onder het motto “Gouda, niks mis mee” op verschillende locaties in de binnenstad. Er is aandacht gevraagd voor de “Hoge Nood” app en winkeliers is gevraagd om zich hierbij aan te melden. Het openbare toilet op de Markt zal komend jaar vervangen worden.

Meer groen in de binnenstad

Samen met een aantal winkeliers is gezocht naar quick wins in het openbaar gebied om meer groen en zitgelegenheid te creëren. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal boombakken zijn veranderd in bloembakken met zitgelegenheid er omheen (Zeugstraat en Achter de Waag). In het kader van de energietransitie en het Groenfonds wordt nu naar overige plekken in de stad gekeken voor vergroening.

Fiets parkeren in de binnenstad

Op basis van een uitgebreide inventarisatie in 2019 wordt een pilot fietsparkeren voorgesteld waarbij het beter faciliteren van stallingsplaatsen voor fietsen voorop staat. Ook zullen weesfietsen en wrakken worden verwijderd. Naast de reeds verplichte toepassing van fietsparkeernormen bij woningen worden aanvullende kencijfers voorgesteld die als richtlijn gehanteerd dienen te worden bij gestapelde woningbouw en bij niet-woonfuncties. Hiermee worden toekomstbestendige parkeervoorzieningen gerealiseerd die het fietsgebruik stimuleren. Het aantal fietsers in de binnenstad, en daarmee de behoefte aan stallingsplaatsen neemt toe. De reden voor dit onderzoek was dat op piekmomenten er in de binnenstad onvoldoende fietsenrekken beschikbaar zijn op de plekken waar de meeste bezoekers hun bestemming hebben. Binnen de beschikbare ruimte is gezocht naar oplossingen om te voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen, zowel in de binnenstad als bij nieuwbouwontwikkelingen

Horecanota

Het traject voor de vaststelling van een actuele horecanota is gestart. In overleg met de horeca wordt bekeken wat nodig is om op actuele ontwikkelingen in de praktijk in te spelen. Over een aantal onderwerpen wil de gemeente Gouda op basis van wederkerigheid afspraken maken.

Evenementenbeleid

In 2019 is de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid’ vastgesteld door de raad. Hierdoor wordt blijvend een stevige basis geboden aan sterevenementen en volksfeesten. De Goudse Kaasmarkten hebben extra budget ontvangen voor verdere uitbreiding van het programma en professionalisering. Het programma voor Gouda bij kaarslicht kan op peil blijven en Zotte Zaterdag is toegevoegd als sterevenement. Bij de Volksfeesten is de intocht van Sinterklaas toegevoegd. Tevens is een nieuwe subsidieregeling voor stadsbrede culturele evenementen voor met name jongeren in het leven geroepen: ‘Gouda op de Kaart’. In 2020 volgt als uitwerking van het evenementenbeleid een handboek ‘Richtlijnen voor evenementen’, waarin aspecten als veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid zijn opgenomen.

Sportbeleid

Gouds Sportakkoord

In 2019 is het Gouds Sportakkoord opgesteld. Onder begeleiding van een ‘sportformateur’ is samen met Sport.Gouda, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan dit lokale Sportakkoord. Op een drukbezochte avond werd het sportakkoord op feestelijke wijze gepresenteerd met als resultaat: veel energie in de stad én een inspirerend en door tientallen partijen gedragen Sportakkoord met meer dan 50 acties om ‘de kracht van sport en bewegen’ optimaal te benutten. De komende twee jaar wordt het Sportakkoord uitgevoerd.

Sportimpulsregeling

Ook in 2019 hebben weer meerdere verenigingen en andere organisaties gebruik gemaakt van de subsidieregeling Sportimpuls. Er konden dankzij de regeling sportieve activiteiten opgezet worden voor diverse ‘kwetsbare’ doelgroepen zoals kinderen met een verstandelijke beperking, rolstoelbasketballers, statushouders, mensen met overgewicht, probleemjongeren en dak- en thuislozen.

Fiscaal-juridische zaken verenigingsaccommodaties

In 2019 zijn diverse slagen gemaakt met het op orde krijgen van fiscale en juridische zaken met betrekking tot verenigingsaccommodaties. Met voetbalvereniging Jodan Boys werd een al langlopend traject rondom het regelen van een recht van opstal afgerond. In samenspraak met de BSGR en verenigingen met een eigen accommodatie werd meer duidelijkheid gecreëerd over de gang van zaken rondom WOZ-bepaling en onroerendezaakbelastingen, onder andere door een goed bezochte workshop door de BSGR.

Sporthal Dick van Dijk

De nieuwe Sporthal Dick van Dijk aan het Tobbepad in het Groenhovenpark is in 2019 gerealiseerd en eind november opgeleverd, waarna exploitant Sport.Gouda met de inrichting kon beginnen. Na besluitvorming in de raad is het proces van de bouw én de inrichting van de omliggende openbare ruimte voorspoedig verlopen. De sporthal staat er in principe voor een periode van tien jaar.

Regionale samenwerking aangepast sporten

Met de provinciale sportondersteuningsorganisatie Team Sportservice en de regiogemeenten is een samenwerkingsverband opgezet op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Een regionale coördinator zorgt (in ons geval samen met Sport.Gouda) voor een gemeentegrensoverschrijdende aanpak om mensen met een beperking de gelegenheid te geven aan sportieve activiteiten deel te nemen.

Verzakelijking relatie met Sport.Gouda 

Sport.Gouda heeft voor 2019 als gebruikelijk een jaarplan opgesteld, waarin is geconcretiseerd hoe invulling wordt gegeven aan de taken volgens de zogenoemde Dienstverleningsovereenkomst. In maand- (ambtelijk) en kwartaaloverleggen (bestuurlijk) tussen de gemeente en Sport.Gouda is de voortgang besproken, onder andere aan de hand van kwartaalrapportages.

In 2019 is een zogenoemde "allonge" huurcontracten gemaakt vanwege de wijzigingen in de btw-regelgeving. Bovendien zijn afspraken tussen gemeente en Sport.Gouda vastgelegd met betrekking tot tekorten die eventueel ontstaan als gevolg van die BTW-wijzigingen. In 2020 gaan Sport.Gouda en de gemeente samen verder aan de slag met de verdere professionalisering van de samenwerking,

Monitoring klanttevredenheid Sport.Gouda

Gouda vindt het belangrijk dat klanten (sporters en verenigingen) tevreden zijn over de dienstverlening van Sport.Gouda en dat dit op een structurele wijze wordt georganiseerd en gemonitord. Dit is een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek tijdens de maand- (ambtelijk) en kwartaaloverleggen (bestuurlijk) tussen de gemeente en Sport.Gouda. De resultaten van het eind 2018 door Sport.Gouda uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek zijn in 2019 gepubliceerd. Sport.Gouda wordt in z’n algemeenheid met een 7,3 gewaardeerd en heeft inmiddels actie ondernomen ten aanzien van concreet benoemde verbeterpunten zoals veiligheid rondom de accommodaties en communicatie. 

Meerjarig investerings- en onderhoudsplan voor de sportaccommodaties

Het bestaande plan is geactualiseerd, rekening houdend met de via het coalitieakkoord beschikbaar gestelde extra bijdrage voor achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen. Het meerjarig investerings- en onderhoudsplan wordt in 2020 vastgesteld. Dat kon niet eerder door onder andere de langdurende onduidelijkheid over de gevolgen van de gewijzigde landelijke btw-regelgeving.

In 2019 werd het hoofdveld van voetbalvereniging Olympia vervangen door een kunstgrasveld, waardoor voor deze vereniging de jarenlange wens om uitbreiding van de capaciteit gerealiseerd werd.

Inventarisatie behoefte sportaccommodaties

In opdracht van de gemeente is in 2019 de beschikbare ruimte voor de georganiseerde binnen- en buitensport in de gemeente onderzocht. In het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende data, zoals reserveringsoverzichten van binnensportaccommodaties, bevolkingsprognoses en recente (landelijke) trends in de sportdeelname. De uitkomsten van dit onderzoek en de aanbevelingen worden in 2020 gebruikt bij het opstellen van de nieuwe Nota sportaccommodaties Gouda.

In samenwerking met sportverenigingen stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de gemeente. Ook op sportcomplexen zijn er veel mogelijkheden om invulling te geven aan een verduurzaming. In samenwerking met Sport.Gouda stimuleert de gemeente sportverenigingen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden en van de bestaande financieringsbronnen.

In 2019 hebben diverse verenigingen duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. Zo zijn er bij sv DONK, Olympia en AV Gouda zonnepanelen geplaatst op de daken van hun kantines en/of kleedaccommodaties. Zowel Sport.Gouda als gemeente hebben daarbij waar nodig ondersteuning geleverd. Concreet ging het om het regelen van juridische zaken met betrekking tot eigendom van opstallen, het wijzen op het bestaan van subsidieregelingen en het geven van technisch advies.