Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

41.380

46.588

47.153

-565

Baten

-16.622

-19.719

-24.684

4.966

Saldo van baten en lasten

24.758

26.869

22.469

4.401

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.443

5.003

5.003

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-90

-2.156

-2.124

-32

Gerealiseerd resultaat

28.111

29.716

25.347

4.369

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden lasten

6.186

6.277

6.438

-161

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden baten

-4.301

-5.098

-5.043

-54

Saldo

1.885

1.180

1.395

-215

2.1 Verkeer en vervoer lasten

14.439

15.082

14.957

125

2.1 Verkeer en vervoer baten

-160

-436

-836

400

Saldo

14.279

14.646

14.122

524

2.2 Parkeren lasten

1.006

1.222

1.149

72

2.2 Parkeren baten

-10

-10

0

-10

Saldo

996

1.212

1.149

62

2.5 Openbaar vervoer lasten

127

127

127

0

2.5 Openbaar vervoer baten

0

0

0

0

Saldo

127

127

127

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie lasten

4.478

5.444

4.972

472

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie baten

-100

-100

-323

223

Saldo

4.378

5.344

4.649

695

8.1 Ruimtelijke ordening lasten

2.113

2.269

1.932

337

8.1 Ruimtelijke ordening baten

-1

-120

-150

30

Saldo

2.111

2.148

1.782

366

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) lasten

10.428

11.221

13.039

-1.819

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) baten

-10.428

-11.171

-14.457

3.287

Saldo

0

50

-1.418

1.468

8.3 Wonen en bouwen lasten

2.620

4.947

4.539

409

8.3 Wonen en bouwen baten

-1.622

-2.784

-3.876

1.092

Saldo

998

2.163

663

1.500

Totaal saldo taakvelden

24.773

26.869

22.469

4.401

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

161.000

N

54.000

N

Beheer gronden: Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het BBV werden de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in 2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA). In de afgelopen jaren had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de overgangsbepaling diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019 geleid tot een afwaardering. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor deze afwaardering de reserve die hiervoor in het verleden is gevormd in te zetten.

1.396.000

N

I

Beheer onroerende zaken: Gouda is actief aan de slag met het thema duurzaamheid. In 2017 zijn daarvoor via het Programmaplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed financiële middelen beschikbaar gesteld, onder andere voor het aanvullen van de onderhoudsvoorziening in 2019 voor een bedrag van € 1.100.000. Nu is gebleken dat dit volgens de BBV-voorschriften niet is toegestaan, wordt voorgesteld om dit bedrag via de exploitatie opnieuw beschikbaar te stellen in de jaarschijven 2020 (50%) en 2021 (50%).

1.100.000

V

I

Beheer onroerende zaken: De servicekosten (o.a. energie) worden doorbelast aan de huurders. Per saldo valt het voordeel aan de lastenkant weg tegen het nadeel aan de batenkant. In 2020 zullen deze ramingen worden geactualiseerd.

74.000

V

I

72.000

N

I

Beheer onroerende zaken: De overige voordelen bestaan uit meerdere aspecten van de exploitatie van vastgoed zoals lagere toerekening van de overhead en niet geraamde (huur) opbrengsten.

61.000

V

I

18.000

V

I

2.1 Verkeer en vervoer

125.000

V

400.000

V

Dagelijks onderhoud openbare verlichting: Van het voordeel op openbare verlichting wordt voorgesteld om een bedrag van € 256.500 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020 in verband met werkzaamheden die wel aan de aannemer zijn opgedragen maar niet in 2019 konden worden uitgevoerd.

256.000

V

I

1.000

N

I

Dagelijks onderhoud openbare verlichting - overig

6.000

V

I

1.000

N

I

Dagelijks onderhoud wegen - straten - pleinen: Voor een bedrag van € 77.000 is vergoeding graafwerkzaamheden openbarre ruimte ontvangen i.v.m. aanleg glasvezelnetwerk. Dit bedrag is aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte gedoteerd. Zowel de aanvullende ontvangst als de aanvullende storting waren niet begroot.

77.000

N

I

77.000

V

I

Dagelijks onderhoud grijs, discipline Kunstwerken: Het voordeel op dit onderdeel wordt veroorzaakt door een tekortkoming bij de aannemer in de totstandkoming van een deelopdracht waardoor deze deelopdracht dit jaar niet in uitvoering kon worden genomen.

70.000

V

I

Dagelijks onderhoud grijs, Kunstwerken overig: Het voordeel op dit onderdeel van de teruggenomen taken dagelijks onderhoud openbare ruimte wordt veroorzaakt door de opstart van de nieuwe werkwijze, het aan begin van jaar 1 nog niet volledig uit kunnen zetten van alle opdrachten en het voorzichtigheidsuitgangspunt. Op basis van de analyse per discipline zullen voorstellen voor een meerjaren budgetherverdeling uitgewerkt worden.

70.000

V

I

Dagelijks onderhoud wegen straten pleinen: De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat opdrachten dagelijks onderhoud verhardingen en kunstwerken pas in de loop van het eerste kwartaal volledig konden worden uitgezet bij de aannemers en gemonitord door eigen medewerkers. Dat leidde tot een voordeel bij deze discipline.

86.000

V

I

12.000

V

I

Groot onderhoud openbare verlichting: Op basis van de meest recente beheerplannen is een aanvullende dotatie noodzakelijk voor een bedrag van € 28.000.

28.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud bruggen en tunnels: Op basis van de meest recente beheerplannen is een aanvullende dotatie noodzakelijk voor een bedrag van € 33.000.

33.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Voor een bedrag van € 224.000 is een bijdrage ontvangen van de provincie ontvangen in verband met een nog aan te leggen brug. Zowel de ontvangst als de dotatie van dit bedrag aan de daarvoor bestemde voorziening waren niet begroot.

224.000

N

I

224.000

V

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Voor een bedrag van € 427.000 is de uitvoering van de aanpak achterstanden dagelijks onderhoud na taakterugname infrabeheer Cyclus niet in 2019 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2020 opnieuw beschikbaar te stellen.

427.000

V

I

Groot onderhoud wegen: Op basis van de meest recente beheerplannen is een aanvullende dotatie noodzakelijk voor een bedrag van € 416.000. In 2020 wordt het verdere verloop aan een nadere analyse onderworpen.

416.000

N

I

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen: Overig

19.000

N

I

29.000

V

I

Straat- en kolkenreiniging: Het lastenvoordeel wordt veroorzaakt door een lagere kostenpost Reinigen evenementen en verwijderen bijplaatsingen / reiniging aanbiedplekken afval.

28.000

V

I

9.000

V

I

Toegang Binnenstad: Geen verdere toelichting

6.000

N

I

1.000

V

I

Uitvoering gladheidsbestrijding: Op het reguliere budget is € 62.000 minder uitgegeven omdat er minder preventieve strooirondes en curatieve sneeuwruimacties nodig waren.

62.000

V

I

Verbetering doorstroming verkeer: Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied: de kosten en opbrengsten die in het kader van dit project worden gemaakt, worden verrekend met de gelijknamige reserve. Aan de raad wordt voorgesteld het verschil van € 32.000 te onttrekken uit deze reserve.

32.000

N

I

Verkeer: Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door een bijdrage van de Regio Midden Holland in verband met verkeer. Deze was niet begroot.

10.000

N

I

28.000

V

I

Verkeersmaatregelen: Het voordeel bij de baten heeft betrekking op de op de veroorzaker verhaalde verkeersschades. De meerkosten van de verkeersschades zin voor een deel verantwoord onder het subtaakveld dagelijks onderhoud grijs. Per saldo is de post schades hoger dan de post verhaalde schades.

3.000

N

I

21.000

V

I

Verkeersplannen: Geen verdere toelichting

19.000

N

I

Verkeersregelinstallaties: Geen verdere toelichting

6.000

N

I

Overig

7.000

N

I

1.000

V

I

2.2 Parkeren

72.000

V

10.000

N

Parkeergarage Spoorzone: Overig

5.000

V

I

Parkeren: Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het niet volledig benutten van het beschikbare budget Parkeertaken derden. De uitvoeringsovereenkomst die Gouda met Parkeerservice heeft afgesloten over 2019 is € 55.000 voordeliger uitgevallen dan gebudgetteerd. Het overige voordeel is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke posten waarbij de lagere urentoerekening aan parkeren vanuit de organisatie daarvan de grootste is.

67.000

V

I

Parkeerbelasting: Betreft een nadeel op de baten leges parkeervergunningen. Geen aanvullende toelichting

10.000

N

I

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

490.000

V

223.000

V

Beheer gronden: Aan de raad wordt voorgesteld om de opbrengst uit de verkoop grond achter Bodegraafsestraatweg en Bunderhof II aan de reserve groenfonds toe te voegen.

119.000

V

I

Beheer gronden: In 2019 is ten behoeve van PoP stations in Gouda-Oost een zakelijk recht van opstal gevestigd. Deze is aan het einde van het jaar nog notarieel getransporteerd. Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.

66.000

V

I

Beheer gronden: Om verkopen in de toekomst juridisch mogelijk te maken zijn een aantal voorbereidingskosten gemaakt.

31.000

N

I

17.000

V

I

Dagelijks onderhoud groen: Het voordeel op dit onderdeel van de teruggenomen taken dagelijks onderhoud openbare ruimte wordt veroorzaakt door de opstart van de nieuwe werkwijze, het aan begin van jaar 1 nog niet volledig uit kunnen zetten van alle opdrachten en het voorzichtigheidsuitgangspunt. Met name bij dit onderdeel is rekening gehouden met risico's. Een deel van het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget stormschade bomen nagenoeg niet hoefde te worden aangesproken. Op basis van de analyse per discipline zullen voorstellen voor een meerjaren budgetherverdeling uitgewerkt worden.

330.000

V

I

21.000

V

I

Dagelijks onderhoud groen: Het niet tijdig verlenen van de vergunning voor extensieve snoei, kap en herplant van bomen leidt tot een voordeel van € 159.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2020

159.000

V

I

Dagelijks onderhoud groen: Budget incidentele opdrachten en calamiteiten: de reguliere budgetten openbaar groen boden voldoende dekking vooor de opdrachtverlening 2019. De middelen ter dekking van incidentele kosten / calamiteiten hoefden daardoor niet aangesproken te worden.

127.000

V

I

Groen - Groenfonds: Voor een bedrag van € 93.000 zijn uitgaven gedaan waarbij de verrekening met de reserve Groenfonds nog moet plaatsvinden. Aan de raad wordt voorgesteld om deze post te betrekken bij de voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2019.

93.000

N

I

Volksfeesten: Geen verdere toelichting

2.000

N

I

Overig

18.000

N

I

8.1 Ruimtelijke ordening

337.000

V

30.000

V

Geo-informatie: Lagere automatiseringskosten (voordeel lasten) in combinatie met een incidenteel van derden ontvangen vergoeding voor databeheer (voordeel baten) bepaalt het saldo van dit subtaakveld.

18.000

V

I

17.000

V

I

Juridische Zaken en Verkeer: Een voordeel op de exploitatie omdat het reguliere budget planschade-uitkeringen niet aangesproken hoefde te worden

25.000

V

I

Grondbank Zuidplas: Elk jaar worden de gronden opnieuw gewaardeerd. De grondbank heeft aangegeven dat de uitkomsten van de taxaties met € 1 miljoen hoger ligt dan vorig jaar. Op grond van deze resultaten kan de getroffen voorziening van € 22 miljoen worden verlaagd naar € 21 miljoen. Gouda kan hierdoor zijn aandeel in de verliesvoorziening naar rato verlagen. De getroffen voorziening daalt van € 1.320.000 naar € 1.260.000.

7.000

V

I

60.000

V

I

Ruimtelijke ordening: Het voordeel heeft betrekking op de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet. Door verschuiving in de uitvoeringsplanning treden kosten niet in 2019 op maar in 2020. Voorgesteld wordt om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

275.000

V

I

Ruimtelijke ordening: Het nadeel heeft betrekking op minder inkomsten uit met projectontwikkelaars afgesloten anterieure overeenkomsten. Naar verwachting zal een deel van deze overeenkomsten definitief worden in 2020

48.000

N

I

Overig

12.000

V

I

1.000

V

I

8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen)

1.818.000

N

3.286.000

V

Voor de twee grondexploitaties Westergouwe en Middenwillens zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Van de grondexploitatie Westergouwe is fase 1 administratief afgesloten en is de daaraan gekoppelde voorziening in 2019 vrijgevallen. De grondexploitatie Middenwillens is in 2019 afgesloten. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor het nazorgbudget van deze grondexploitatie een aparte reserve te vormen. Het netto positieve effect komt uit op € 1.436.000.

1.849.000

N

I

3.286.000

V

I

De nazorgbudgetten van de in 2012 afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn in een reserve gestort. De kosten blijven in 2019 achter bij de raming waardoor een voordeel ontstaat.

31.000

V

I

8.3 Wonen en bouwen

409.000

V

1.092.000

V

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: Aangezien het budget "secretaris welstandscommissie" slechts gedeeltelijk benut hoefde te worden kon een voordeel bij de lasten gerealiseerd worden. Het voordeel bij de baten heeft betrekking op hogere leges welstand. Er werden meer vergunningen verstrekt waarbij een welstandstoets nodig was.

18.000

V

I

21.000

V

I

Bouwen Westergouwe: De meerkosten van € 41.000 hebben betrekking op de aanvullende werkzaamheden van het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe. De inzet van dit team zorgt voor een versnelling in het proces van vergunningverlening woningen Westergouwe. De meerkosten worden gedekt door aanvullende inkomsten bouwleges.

41.000

N

I

Exploitatie woonwagenterreinen: Het voordeel heeft betrekking op kosten dagelijks onderhoud woonwagenstandplaatsen: door recente investeringen in woonwagenstandplaatsen vallen de kosten van dit dagelijks onderhoud lager uit.

15.000

V

I

1.000

N

I

Handhaving Bouwregelgeving: Voor een bedrag van € 46.000 zijn dwangsommen opgelegd. Deze post was niet begroot. Aan de lastenkant hoefde het uitvoeringsbudget dwangsommen niet aangesproken te worden.

9.000

V

I

46.000

V

I

ISV-3: In de afwikkeling van de kosten die te maken hebben met uitgaven Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) zijn in dit jaar voor € 165.000 bijdragen gedaan. Posten hebben betrekking op onder meer kosten herinrichting openbaar gebied bij woningbouw en aanpak verkeersgeluidbelasting bij woningen Spoorstraat. Inclusief de ISV-3 kosten Restauratie Gemeentelijke Monumenten (€ 169.000) leidt dit tot een totaalpost van € 334.000. Het restantbudget ISV-3 bedraagt € 701.000. Zowel de baten als de lasten waren niet begroot. Per saldo resteert een voordeel op afwikkeling ISV-3 van € 367.000 ten gunste van het rekeningresultaat.

165.000

N

I

702.000

V

I

ISV-3: Restauratie gemeentelijke monumenten: Voor een bedrag van € 169.000 zijn uitbetalingen gedaan met betrekking tot restauratie gemeentelijke monumenten, ook op verplichtingen voorgaande jaren. De dekking van deze kosten vindt plaats uit het nog resterende Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). Dit nadeel dat op programma 5 wordt toegelicht wordt betrokken bij de eindafwikkeling ISV-3 zoals opgenomen in programma 3

Stadsvernieuwing: Het voordeel is ontstaan omdat er minder dan begroot een beroep is gedaan op de inzet van en de leningfaciliteit verstrekt door het KennisCentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

140.000

V

I

Vergunningverlening en legesopbrengsten: Op basis van de projectenraming is een actualisatie van de legesinkomsten bouwleges in de begroting verwerkt. Onder meer door de inzet van het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe zijn uiteindelijk (toch) meer bouwvergunningen verstrekt dan dat op basis van deze prognose was voorzien. Dit voordeel komt ten gunste van het rekeningresultaat.

225.000

V

I

Wijkontwikkeling: Het saldo van zowel het nadeel op de lasten als het voordeel op de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2019 geprognosticeerde uitgaven (voornamelijk met betrekking tot Zuidelijke Stempel Oost) zijn doorgeschoven naar 2020. Aan de raad wordt voorgesteld om het positieve saldo toe te voegen aan de reserve.

421.000

V

I

98.000

V

I

Wonen in Gouda: Geen verdere toelichting

11.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Voor de nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen is in 2017 een reserve gevormd. De verrekening met de reserve is in 2019 lager geweest dan geraamd. Dit komt omdat voor 2019 verwachte uitgaven zijn doorgeschoven in de tijd.

32.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Herinrichting woonwagenlocatie

382

431

-49

Investeringen wegen grijs

4.825

3.451

1.375

Verkeer

468

466

3

TOTAAL

5.676

4.347

1.329

Toelichting op het investeringsoverzicht

Herinrichting woonwagenlocaties

Het investeringsbudget Betonfundering Eerste Moordrechtse Tiendweg (EMT) wordt afgesloten en laat een overschrijding zien van € 49.000. Een aantal kostenposten is (aanmerkelijk) hoger uitgevallen, met name de kosten inzet van nutsbedrijven.

Investeringen wegen grijs

De uitgaven hebben betrekking op de vervangingsinvesteringen openbare ruimte waarbij een onderscheid is gemaakt in de diverse afschrijvingstermijnen. Het voordeel op het investeringsbudget vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut openbare ruimte zal, als besluitvormingspunt bij de jaarstukken, worden toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte.

Verkeer

De jaarschijven van de investeringsbudgetten Mobiliteit 2019 en Fietsveiligheid 2019 kunnen worden afgesloten.