Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Versnelling woningbouw Gouda

Programma versnelling woningbouw

De samenhang tussen de verschillende bouwinitiatieven en ontwikkelingen van de gemeentelijke bouwlocaties is versterkt door een betere organisatie. De provincie Zuid Holland heeft vanuit de provinciale Vliegende Brigade extra ondersteuning geleverd die is ingezet in het programma Spoorzone bij het maken van het Ontwikkelperspectief Spoorzone en de Kavelpaspoorten. Met Centric en Geodan is een pilot gestart om virtual reality technologie in te zetten, om te visualiseren hoe plannen in de Spoorzone er uit komen te zien.

Regionale strategie en afspraken woningbouw (RAW)

In december is de RAW vastgesteld door alle vijf de regiogemeenten. In de RAW worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de regionale woningbehoefte en woningbouw op elkaar worden afgestemd. Een overzicht van het regionale woningbouwprogramma wordt vastgelegd in de RPW (regionale programmeringslijst wonen). Deze is eind december 2019 aangeleverd aan de provincie.

Draagvlak verstedelijkingsopgave

In 2019 is Gouda de samenwerking aangegaan met de provincie Zuid-Holland om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken. De provincie heeft via de Vliegende Brigade een strategisch adviseur mee laten werken aan het ontwikkelperspectief Spoorzone. Daarnaast zijn de speerpunten uit de verstedelijkingsagenda opgenomen in het ontwerp van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit regio Midden Holland. Dit document zal in 2020 bestuurlijk worden behandeld, en is bedoeld voor een gezamenlijke regionale lobby.

Continueren wonen boven winkels

In 2019 zijn wederom voor 7 woningen boven winkels subsidie verleend. Het budget voor 2019 is daarmee volledig uitgegeven. Met diverse eigenaren heeft overleg plaatsgevonden over mogelijkheden om woningen boven winkels te creëren.

Provada

De gemeente Gouda was in 2019 voor het eerst aanwezig op de vastgoedbeurs Provada, als partnergemeente op de stand van de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Samenwerking met de woningcorporaties voor sociale woningbouw

Regelmatig worden de mogelijkheden voor sociale huurwoningen op verschillende locaties verkend met de woningcorporaties. Ook worden ontwikkelaars doorverwezen naar de woningcorporaties. Met Mozaïek Wonen heeft de gemeente Gouda in 2019 een intentieovereenkomst gesloten voor de Winterdijk, voor de realisatie van 60 houten modulaire woningen in de sociale huursector. Ook zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van 154 extra sociale huurappartementen op de kavel tussen de Rabobank en bioscoop, waarover in 2020 een overeenkomst is gesloten. Voor Huize Bloemendaal is een overeenkomst gesloten met een marktpartij voor 150 tijdelijke wooneenheden onder de Leegstandswet.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Bereikbaarheid verbeteren en leefbaarheid verhogen

In 2019 is een ontwerp Verkeerscirculatieplan met een bijbehorend maatregelpakket opgesteld. Het ontwerp is eind 2019 door de raad teruggegeven aan de wethouder, met de opdracht om middels een uitgebreid participatietraject te komen tot een aangepast plan. Dit plan wordt in de loop van 2020 opnieuw aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Verkeersveiligheid verhogen

Op basis van een motie heeft het college een no-regret maatregelenpakket opgesteld; maatregelen die los van de effecten van een verkeerscirculatieplan kunnen worden uitgevoerd.

In 2019 zijn de volgende (gedragsveranderende) maatregelen getroffen:

 • Op de Fluwelensingel en Blekerssingel zijn belijning, borden en bloembakken aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid
 • Op de Goudse Poort zijn belijning, borden en geleiderails aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid.
 • Op de Kattensingel zijn fietssuggestiestroken aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers
 • Aanpak verkeersveilige rotondes Floris, Olympia, Goudse Hout. Voor deze drie rotondes zijn aanpassingen uitgevoerd om de verkeersveiligheid en fietskwaliteit op de rotondes te verbeteren.

Verder zijn voor de volgende projecten voorbereidingen getroffen voor de uitvoering (staan op de lijst van maatregelen behorend bij het Verkeerscirculatieplan):

 • Goudkade/KW weg: rotonde of verkeerslichten
 • Joubertstraat: verbeteren oversteeklocaties
 • Aschpotpad / Spoorstraat: tegels vervangen door asfalt
 • Bodegraafsestraatweg: gedragsmaatregelen om snelheid uit het verkeer te halen
 • Goudse Houtsingel: verbeteren oversteeklocaties
 • Haastrechtsebrug e.o.: verbeteren fietsinfrastructuur om verkeersveiligheid te verbeteren
 • Schoolzones bij het Vlot, Plaswijckweg, De Cirkel, De Ridderslag, De Carrousel, Beversluisschool, De Goudakker.
 • Fietsroute Plaswijckweg-Haastrechtsebrug verbeteren door knelpunten op te lossen.
 • Thorbeckelaan, korte en lange termijn maatregelen om verkeersveiligheid op te lossen.
 • Ridder van Catsweg: onderzoek is gedaan naar de inrichting en verkeersveiligheid op de Ridder van Catsweg

Samen met de Fietsbond is een fietskaart opgesteld, met knelpunten. Deze wordt gebruikt bij de uitwerking van de verschillende deeltrajecten.

Haalbaarheidsonderzoek station Gouweknoop

In 2019 is door de vijf gemeenten in regio Midden Holland gezamenlijk besloten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, en hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. Dit project wordt gezamenlijk getrokken door de gemeenten Zuidplas en Gouda. Kort voor de jaarwisseling is opdracht verleend aan Ingenieursbureau Movares om dit proces te begeleiden. Dit zal in 2020 leiden tot een quickscan haalbaarheid, en een advies over het vervolgproces.

Fietsgebruik stimuleren

Gestart is met de voorbereiding van de uitvoering van de snelfietsroute Rotterdam-Gouda. Samen met de provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat is bepaald dat een extra fietsverbinding tussen Westergouwe en Gouda wenselijk is. In 2020 wordt dit verder onderzocht.

Met het opruimen van weesfietsen is rond het station de beschikbare capaciteit voor fietsparkeren flink toegenomen. Het fietsparkeerplan kan met het vaststellen van het Parkeerplan worden uitgevoerd in 2020 en verder.

Parkeren slimmer regelen

In 2019 is vrij parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ingevoerd. Andere maatregelen ten aanzien van parkeren zijn opgenomen in het Parkeerplan Gouda 2020 waarover eind 2019 een verkenning in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Besluitvorming is in december 2019 doorgeschoven naar 2020.

Reductie van emissies

Maatregelen ten behoeve van het reduceren van emissies zijn vanwege het proces rond het Verkeerscirculatieplan nog niet gedaan in 2019.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Integrale werkwijze

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om een duurzamere openbare ruimte te realiseren. In enkele interne bijeenkomsten is informatie gedeeld over duurzaamheid, duurzame inkoop en duurzame innovaties. In 2020 worden onder meer een afwegingskader en geactualiseerd Kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR) opgeleverd.

Terugname taken dagelijks beheer (Cyclus)

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle infrabeheer taken (exclusief afval en straatreiniging) weer onder aansturing van de gemeente geplaatst. Hiermee is de regie op het beheer van de buitenruimte versterkt. Tevens is de beoogde bezuiniging in 2019 gerealiseerd.

Opstellen beheerplannen grootonderhoud en vervangingsonderhoud

In 2019 is het beheerplan Groot onderhoud en vervanging geactualiseerd. Hiermee zijn de lange termijnkosten en financieringsbehoefte voor de eerstvolgende 8 jaar in beeld gebracht.

Integrale aanpak door gebiedsontwikkeling

Realisatie Westergouwe

In de voorbereiding van Westergouwe fase 3 (circa 900 woningen) is in 2019 gewerkt aan de grondverbetering (opbrengen zand), stedenbouwkundige uitgangspunten, het bestemmingsplan en de grondruil. Met de provincie is overlegd over aanpassingen aan de Provincialeweg en verbetering van de fietsbereikbaarheid. In overleg met de gemeente Zuidplas is gestart met een quickscan naar de haalbaarheid van een station ‘Gouweknoop’.

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

In gesprek met marktpartijen, woningcorporaties en omwonenden is voor de Spoorzone een Ontwikkelperspectief opgesteld. In dit document wordt op integrale wijze naar de ontwikkeling van de Spoorzone gekeken. Dit zal leiden tot een ontwikkelstrategie en kavelpaspoorten voor de verschillende deellocaties. Het Ontwikkelperspectief wordt in 2020 behandeld in de gemeenteraad.

Voor de volgende locaties is in 2019 een overeenkomst gesloten met ontwikkelende partijen:

 • Een intentieovereenkomst voor deellocatie A1 West met M3 architecten
 • Een intentieovereenkomst voor deellocatie A1 Oost met Wibaut B.V.
 • Een intentieovereenkomst voor deellocatie Winterdijk met Mozaïek Wonen
 • Een intentieovereenkomst voor de ‘Blokkerlocatie’ met White House Development

Zuidelijk stationsgebied

De herininrichting van het zuidelijk stationsgebied is voorbereid. In 2019 is het definitief ontwerp voor de openbare ruimte uitgewerkt tot een bestek en heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden. De uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte start in januari 2020.

Voor de fietsenstalling is het definitief ontwerp afgerond, de omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbestedingsprocedure gestart zodat de uitvoering in 2020 kan starten.

Bestemmingsplan (verbrede reikwijdte) GoudAsfalt

In 2019 is het ambitiedocument Goudasfalt opgesteld. Hiervoor hebben in het afgelopen jaar diverse innovatieve participatiesessies plaatsgevonden. Dit is mede gedaan om te oefenen met de verbeterdoelen van de Omgevingswet.

Verkennen kwetsbare buurten

Naast de huidige twee wijkontwikkelingsgebied zijn er drie kwetsbare buurten geselecteerd waar gemeente en corporaties met voorrang aan de slag willen: Oud-Achterwillens, Burgen & Lusten en Polderbuurt. In de Polderbuurt is in 2019 een aantal acties ondernomen, te weten: inzet van Buurtsport 12- op het Tempelpolderplein, Buurtsport 12+ in de Zebra, Actieoverleg Goverwelle voor afstemming inzet van onder andere politie, jongerenwerk, stadstoezicht en stadsmarinier, inzet preventief jongerenwerk, Kidzclub Goverwelle XL en inzet opbouwwerker.

Wijkontwikkeling

In het najaar van 2019 is voor de Gunning MAVO locatie een realisatieovereenkomst met twee woningcorporaties getekend, voor de bouw van 63 sociale huurappartementen. Voor de locaties Van Heuven Goedhartsingel & Oostvogel en Gedenklaan is het bestemmingsplan onherroepelijk en zijn de ontwikkelaars gestart met de aanvraag omgevingsvergunning. Op de locatie Van Heuven Goedhartsingel & Oostvogel komen ruim 60 sociale huurwoningen. Op de locatie Middengebied (De Rijkestraat e.o.) is eind 2019 de bestaande bebouwing gesloopt en is de grondverbetering gestart. Op deze locatie komen onder andere 20 appartementen voor middenhuur.

Ontwikkelingen mogelijk maken

Omgevingsvisie

In 2019 is het plan van aanpak Omgevingsvisie vastgesteld. Aan de hand hiervan is een openbare aanbesteding uitgevoerd, voor begeleiding van het omgevingsvisieproces. In het najaar van 2019 is gestart met een beleidsinventarisatie, zowel voor vastgesteld beleid als lopende trajecten en programma’s. Dit draagt bij aan het verbeterdoel van de Omgevingswet om de integraliteit te versterken. Gedurende het hele jaar zijn gesprekken gevoerd met stakeholders over onderwerpen die een plek moeten krijgen in de Omgevingsvisie. De ontwerpvisie zal in 2020 worden opgeleverd.

Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren

Digitalisering van informatie over de leefomgeving (waaronder de bestemmingsplannen) is 2019 gecontinueerd voor nieuw vastgestelde plannen. Software voor het maken van ruimtelijke plannen en toepasbare regels is aangekocht. Gouda beschikt hiermee over alle software componenten die vereist zijn voor het werken met het DSO.
In samenwerking met de VNG, de ODMH en drie softwareleveranciers is een praktijkproef gestart met betrekking tot de samenwerkingsomgeving van het DSO. De eerste fase is met succes afgerond en daarmee op schema voor tijdige beschikbaarheid van samenwerkingsfunctionaliteit binnen het DSO op 1/1/2021.

Snelle en betere besluitvorming

Een uitgebreide inventarisatie van de gemeentelijke verordeningen (huidige regelgeving) is in oktober 2019 afgerond. In juli 2019 is het plan van aanpak omgevingsplan door het college goedgekeurd en ter informatie aan de raad voorgelegd. In december 2019 is een werkgroep met verantwoordelijke ambtenaren gestart met de Verordening Fysieke Leefomgeving.

De processen die door de omgevingswet worden geraakt zijn in beeld gebracht. In 2019 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van processen die in lijn zijn met de omgevingswet. Regionale afstemming heeft plaatsgevonden. 

Stimuleren multifunctionaliteit en intensief grondgebruik

Multifunctionaliteit is in 2019 meegenomen als kans voor diverse ontwikkel- en transformatieprojecten. Voorbeelden hiervan zijn Goudasfalt en de Spoorzone. Juist hier, rond het station is het kansrijk om wonen te combineren met werken en stedelijke voorzieningen. Op deze wijze wordt telkens een nieuw stuk stad gemaakt en worden zogenaamde monofunctionele gebieden voorkomen.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

In 2019 zijn in overleg met diverse ontwikkelaars en particulieren ruimtelijke onderbouwingen opgesteld en (postzegel)bestemmingsplannen in procedure gebracht. Door de gemeenteraad zijn in 2019 vier bestemmingsplannen vastgesteld.

Stedenbouwkundige visies

In 2019 is het ontwerp Ontwikkelperspectief Spoorzone opgeleverd. Dit document zal in 2020 worden behandeld in de gemeenteraad. Tevens wordt voor de Spoorzone een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat eveneens nog zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

De herijkte hoogbouwnota en visie op historische linten zijn nog niet opgesteld in afwachting van de Omgevingsvisie.

Een passend woningaanbod

Nieuwe woonvisie opstellen

De werkzaamheden voor actualisering van de woonvisie zijn eind 2019 voorbereid. De planning is dat eind 2020 de woonvisie voor besluitvorming kan worden aangeboden.

Monitoren ontwikkelingen en doorstroming op de woningmarkt

In de evaluatie van de woonvisie is in beeld gebracht welke bewegingen er binnen de Goudse woningmarkt worden gesignaleerd.

Stimuleren en faciliteren meer middeldure huurwoningen

In meerdere projecten zijn of worden afspraken opgenomen over het aantal of aandeel (gereguleerde) middenhuurwoningen, zoals bijvoorbeeld Noothoven van Goorstraat en Goudshof.

Middeldure huurwoningen vastleggen in bestemmingsplannen

De verordening Middenhuurwoningen Gouda is in 2019 voorbereid en ligt tot begin maart 2020 ter inzage. Met deze verordening is het kader geregeld om via bestemmingsplannen middenhuurwoningen te kunnen (laten) realiseren.

De verordening Middenhuurwoningen is bovendien bedoeld om te borgen dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook op termijn tot dat prijssegment blijven behoren. In de verordening zijn voorwaarden opgenomen over de maximale aanvangshuurprijs, het maximale inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale exploitatietermijn. De Verordening geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis van bestemmingsplannen waarin voor de nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is opgenomen.

Huisvestingsverordening

De Huisvestingsverordening Gouda 2019 is per 1 juli 2019 inwerking getreden. Daarin is een voorrangsregeling voor Gouwenaars opgenomen voor 25% van het woningaanbod.

Experiment woningtoewijzing

Per 1 september 2019 loopt er een experiment met soepeler urgentie bij echtscheiding met co-ouderschap voor minderjarige kinderen.

Woonwagenstandplaatsen

Per 1 april 2019 zijn de nieuwe Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda 2019 inwerking getreden. Deze zijn in lijn met het Beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken