Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde

duizenden euro's

2015

173

206

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

2019

206

248

Zie toelichting 1.

8. VHROSV

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2016

8,4

7,2

6

meeteenheid in 2019 gewijzigd, geen vergelijk mogelijk

8. VHROSV

Demografische druk

%

2017

70,9

69,0

69

2019

71,4

69,8

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

915

649

2019

946

669

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

982

721

2019

972

739

Toelichting

1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds 2015 met 19,1% gestegen. Dit is iets minder dan de landelijke stijging van 20,3%. Ten opzichte van 2018 kende Gouda een relatief hoge stijging van 9,5% in vergelijking met 7,8% in heel Nederland.