Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

7. Volksgezond-heid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

199

189

100 kg in 2020

2018

104

172

105 in 2019

7. Volksgezond-heid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2015

0,9

11,8

in 2020 10% toename t.o.v. 2015

2017

2,9

Geen data

2,9 in 2018