Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen.

Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet hij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, en advisering, ontwikkeling en uitvoering van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Voor 2019 ging het daarbij voor Gouda om ongeveer 150 milieuvergunningen, meldingen en ontheffingen en 300 toezichtstaken.

Het coalitieakkoord “Nieuwe energie - Samenwerken en investeren voor Gouda” beschrijft de gemeentelijke doelstellingen voor deze bestuursperiode. De ODMH heeft in 2019 een grote bijdrage geleverd aan de thema’s en raadsbrede programma’s Energietransitie, klimaatadaptatie, (voorbereiding van de) Omgevingswet en Gouda 750.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Niet alleen groen in de stad is van belang voor klimaatadaptatie; groen rondom de stad vervult die functie ook. De recreatiegebieden van de Groenalliantie dragen bij aan vermindering van hittestress, geven de bewoners ruimte om de warme stad voor een paar uur te ‘ontvluchten’ en fungeren mee in het totale wateropvangsysteem van de stad. De beleidsnotitie voor verduurzaming is in de maak en kan in 2020 waarschijnlijk door het bestuur van de Groenalliantie worden vastgesteld.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.