Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

24.453

24.590

24.768

-178

Baten

-26.289

-26.214

-27.045

831

Saldo van baten en lasten

-1.836

-1.624

-2.277

653

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

-1.836

-1.624

-2.277

653

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld per saldo de gemeente heeft gekost.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

7.2 Riolering lasten

14.677

14.102

13.883

220

7.2 Riolering baten

-16.483

-16.481

-17.494

1.013

Saldo

-1.806

-2.378

-3.611

1.233

7.3 Afval lasten

7.634

8.345

8.784

-438

7.3 Afval baten

-9.806

-9.734

-9.485

-248

Saldo

-2.172

-1.389

-702

-687

7.4 Milieubeheer lasten

2.143

2.143

2.102

41

7.4 Milieubeheer baten

0

0

-66

66

Saldo

2.143

2.143

2.036

107

Totaal saldo taakvelden

-1.835

-1.624

-2.277

653

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

7.2 Riolering

220.000

V

1.013.000

V

Riool - lasten: Aan de voorziening riolering is € 1.504.000 meer toegevoegd dan begroot. Het nadeel wordt deels gecompenseerd door een aantal meevallers: de kosten van niet-nautisch baggeren vielen lager uit (€ 575.000 voordeel), op de post klimaatmaatregelen buiten projecten om kon een voordeel gerealiseerd worden van € 283.000. Het voordeel op groot onderhoud bedroeg € 193.000; op de post dagelijks onderhoud werd een voordeel gerealiseerd van € 663.000. Overige posten: € 10.000 voordeel. Het saldo van de lasten (€ 220.000 plus het nadeel op de lasten kwijtschelding ad € 76.000) komt op basis van de nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

220.000

V

I

Riool - baten: Extra inkomsten rioolheffing (in het bijzonder huishoudens) leiden tot een voordeel van € 897.000. Voor een bedrag van € 111.000 zijn bijdragen ontvangen van het Rijk (i.v.m. onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in watergangen) en van Hoogheemraadschap Rijnland (bijdrage kosten onderzoek bodemdaling). Deze posten waren niet begroot. Het saldo van de baten (€ 1.013.000) komt op basis van de nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

1.013.000

V

I

Opmerking kwijtscheldingen taakveld 6.3: Deze kosten worden betrokken bij de calculatie baten en lasten riolering. Op basis van het vigerende kwijtscheldings-beleid is er voor een bedrag van € 76.000 meer aan kwijtschelding rioolheffing verleend dan was begroot.

7.3 Afval

438.000

N

248.000

N

Afval - lasten: De kosten van inzameling en verwerking vielen € 417.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door verwerkingskosten afvalbrengstation en inzameling. Overige nadelen € 19.000.

436.000

N

I

Afval - baten: De meer-inkomsten vergoeding verpakkingen plastic, metaal en drankkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK), in totaal € 264.000 zorgden voor meer baten ten opzichte van de begroting. Dit ondanks de papierprijs die onder druk staat. Zowel voor PMD als voor OPK liggen de ingezamelde hoeveelheden op een hoger niveau dan waar in de aangepaste begroting van uitgegaan was.

248.000

N

I

Opmerking kwijtscheldingen taakveld 6.3: Deze kosten worden betrokken bij de calculatie baten en lasten afval. Op basis van het vigerende kwijtscheldings-beleid is er voor een bedrag van € 71.000 meer aan kwijtscheldingen verleend dan begroot.

Overig

2.000

N

I

7.4 Milieubeheer

41.000

V

66.000

V

Milieu en Energie: Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door de restitutie van een bedrag (op basis van een nacalculatie kosten geluids-saneringsproject) en de ontvangen bijdrage in verband met de concessie Laadpalen - elektrisch rijden. Beide bedragen waren niet begroot.

66.000

V

I

Overig

41.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Investeringen afvalinzameling

433

97

336

Voorbereidingskrediet Ecopark

166

101

65

Riolering

6.231

6.575

-344

TOTAAL

6.830

6.773

57

Toelichting op het investeringsoverzicht

Investeringen afvalinzameling

Dit budget is ter dekking van de kosten van investeringsuitgaven afvalinzameling (bijvoorbeeld ombouw van ondergrondse restafvalcontainers).

Voorbereidingskrediet Ecopark

Ter dekking van de voorbereidingskosten Ecopark is een investeringsbudget beschikbaar gesteld. Op basis van een collegebesluit vindt definitieve besluitvorming over het restant-deel van dit voorbereidingskrediet plaats na oplevering van het Ecopark.

Riolering

De overschrijding op het investeringsbudget wordt veroorzaakt door niet voorziene meerkosten rioolwerkzaamheden Raam en omgeving.