Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Verbonden partijen

Doel

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

■ de brandweerzorg;

■ de geneeskundige hulpverlening;

■ de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;

■ de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;

■ het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Het GGD Rampenopvangplan houdt het volgende in: ten tijde van crises en rampen zorgdragen voor de bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers en wel in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners. Na een crisissituatie wordt zo snel mogelijk herstel van (psychosociale) gezondheid en een veilige leefomgeving bewerkstelligd, zoals die vóór de crisis aanwezig was.

Visie, ontwikkelingen en risico’s zie 3.4.5.

Concreet

In de beleidsplanperiode 2016-2019 hebben Veiligheidsregio en GHOR Hollands Midden laten zien dat de organisatie er staat. Nu is de veiligheidsregio klaar om een stap voorwaarts te maken en nieuwe veiligheidsuitdagingen in de samenleving tegemoet te treden. Dat blijkt uit het nieuwe regionale beleidsplan, 2020 – 2023, waarvan het beleid GHOR een hoofdstuk is.

Samenhang in taken

Op basis van de vijf taken van de veiligheidsregio is samenhang aangebracht in de ontwikkeling en werkzaamheden van onze veiligheidsregio voor de komende jaren.

De vijf taken die namens de achttien gemeenten in Hollands Midden worden uitgevoerd zijn:

  1. brandweerzorg
  2. GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
  3. coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
  4. risico- en crisisbeheersing
  5. meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening

Ook aan de algemene doelen van de veiligheidsregio levert GHOR een bijdrage. Dat zorgt voor Samenhang in taken.

In het regionaal beleidsplan is rekening gehouden met risico’s die beschreven staan in het regionaal risicoprofiel.

H. Voorkomen van criminaliteit

De activiteiten van de RDOG Hollands Midden dragen bij aan het signaleren van crimineel gedrag en/of bijsturing daarvan

Jeugdpreventieteam

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering de leges voor de uitvoering van bijzondere wetten ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken van bijv. een terrasvergunning of het houden van een evenement. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.